Strålarna en circumplexmodell

 

Strålarna är manifestationen av sju krafttyper som bildar en helhet, en syntes (Bailey, 1988). Strålarna är med och skapar all form fysiskt, känslomässigt och mentalt. Det uttryck vi kommer att koncentrera oss på är i relationer mellan människor och vilka positioner individer på olika strålar har i förhållande till varandra. Enligt Bailey så uttrycker strålarna människans inneboende kvalitet och bildar tillsammans en helhet. När det till exempel gäller relationer och dynamiska förhållanden mellan människor kan denna helhet vara grupper av olika slag.

 

Människor är olika stråltyper och de sju stråltyperna kallas också de sju byggarna. I en grupp skapar var och en av typerna en mycket speciell dynamik med de andra typerna. Relationer skapas som är stödjande, dominanta, oförstående, motarbetande, krävande och så vidare. Utifrån strålarnas viljeaspekt utvecklas efterhand olika positioner i gruppen utifrån ett universellt mönster.

 

Var och en av strålarna ingår i en circumplexmodell, en modell som formar en cirkel. Det innebär att var och en av strålarna har ett inbördes förhållande till de andra sex. Man kan också se att strålarna löper efter varandra och kan beskrivas som produkter av varandra. Den andra strålen är en produkt av den första, den första en produkt av den sjunde och så vidare. Denna resa kommer jag att beskriva kortfattat nedan.

 

De sju strålarna är så att säga rumstyrda medan stjärntecknen är styrda av tidscykler. Stjärntecknens cykler till exempel årstiderna, livslinjen, månaden eller dygnet är beroende av själva tidscykelns ebb och flod eller grundläggande tema. Strålarnas cykel är inte beroende av tidscykler utan lever så att säga inom sina egna ramar. Strålarnas circumplexmodell blir därför mer beroende av de olika delarna, eller på processen mellan de sju strålarna inre arbete.

 

Nedan beskrivs var och en av strålarna utifrån det grundläggande temat och vad som format strålen, vissa speciella egenskaper hos strålen och förhållandet som strålen har till de andra strålarna.

 

Vissa grunder är avgörande för resan genom strålarna. Grunderna utgörs av vissa ledord som stråltyperna utgår ifrån. Ledorden beskriver typens nuvarande position och vad den strävar emot. Positionen har den fått genom resan genom tidigare strålen och strävan är mot strålen som är efter

 

•  1:a strålen: Jag är och jag vill ha

•  2:a strålen: Jag har och jag förenar mig genom dynamik.

•  3:e strålen: Jag har skapat och jag vill bli någon- få en position.

•  4:e strålen: Jag är någon, har en position och jag vill vara med, innanför.

•  5:e strålen: Jag är med, innanför och förhandlar för att få en status ett erkännande.

•  6:e strålen: Jag har en status och vill uppnå mitt ideal.

•  7:e strålen: Jag är idealet och vill fullborda mig själv.