Vad är Viljan?

 

Alice. A. Bailey menar att viljan är motiverande och inte ett uttryck för begär. Här ligger den största skillnaden från vad vi i dagligt tal kallar vilja och den definition som kommer att användas på denna sida. Vad den genomsnittlige individen kallar vilja är karaktär och ett strukturerat liv. Detta är inte vilja. Carlos Castaneda kallar viljan en kraft som kommer inifrån och låser sig fast vid något i den yttre världen . Man kan uppfatta världen både med sinnena och med viljan. Enligt Bailey arbetar viljan nedåt, in i formen, och styr formen medvetet medan begär arbetar uppåt, från och genom den materiella formen. En uppväckt vilja gör slut på begären och blir en inneboende, framåtdrivande kraft som stabiliserar, klargör och slutligen förstör.

 

Castaneda beskriver vilja som någonting mycket klart och kraftfullt som kan styra våra handlingar. Det är inte vad vi kallar mod. Människor beundrar och flockas krig modiga män men väldigt få modiga har någon vilja. De är i regel orädda män som blir ålagda att utföra skrämmande handlingar utan sunt förnuft. Ofta sprider dessa individer rädsla och respekt kring sig själva. Det är inte det vi kallar viljekraft (willpower). Att förneka sig själv någonting med hjälp av viljekraft är ett självpålagt straff som inte rekommenderas. Att förneka sig någonting och att tro att man gör det rätta gör bara att man blir självupptagen. En handling av viljekraft är inte vilja eftersom den kräver tankar och önskemål.

 

Enligt Castaneda är vilja den sanna länken och relationen mellan individen och världen utanför. Världen är det vi uppfattar, det vi väljer att uppfatta. Vi uppfattar världen genom berättelser och genom det som presenterar sig för oss. Detta speciella mottagande görs med våra sinnen och vår vilja. Vilja är en kraft som måste kontrolleras och intonas. Detta tar tid. Med åldern utvecklas viljan varken man vill eller inte. Viljan utvecklar sig efterhand som man ger sig självpålagda straff eller disciplinerar sig. Viljan finns inom oss. Det är inte en tanke eller ett objekt, eller en önskan. Vilja är en källa, en orsak och en kraft. Det är bra att bli medveten om att man kan utveckla viljan. Castaneda säger att man kan vänta på sin vilja. Jag tror att timingen är mycket viktig för att presentera något för till exempel ett företag. Det är viktigt att vänta tills iden är färdig och det finns kraft att genomföra den. Viljan skapar ett flöde som gör att det blir lätt att genomföra saker. Det är något som många känner till när man till exempel har sluta med nikotin. Trots att de kan ha kämpat flera år med att sluta och hela tiden misslyckats så blir det plötsligt lätt att sluta. Viljan byggs upp och kan slutligen användas för problemet. Bailey (1988) menar att vilja är samma sak som livets energi.

 

Enligt Baley så kommer viljeaspekten till konkret uttryck i strålarna och överförs av stjärnbilderna. Viljeaspekten fungerar på ett destruktivt sätt när de koncentreras genom en exoterisk planet och på ett konstruktivt sätt när de koncentreras genom en esoterisk planet. När en individs fokus är själviskt eller exoteriskt blir resultatet av viljan att andra ofta blir påverkade negativt. Individen tar inte tillräcklig hänsyn till andra som den gör om fokus är för helhetens bästa eller esoteriskt.

 

Indianen i Carlos Castanedas ”En annorlunda verklighet” säger att han bara spelar roller eftersom allt är kontrollerat. ”Inget spelar dock någon roll. Jag fortsätter dock att leva för jag har min vilja. Viljan kontrollerar helheten i mitt liv.” Detta synsätt är det få av oss som har. Det finns ändå en poäng som framträder särskilt i gruppbildning och organisationer. Eftersom viljeaspekten överförs genom strålarna och stjärnbilderna så skapas ett sammansatt mönster där alla individer skapar positioner i förhållande till sin omgivning. Mönstret styrs av viljan medan individerna spelar de olika rollerna. Viljan arbetar för att ge individer positioner i gruppen utifrån astrologiska placeringar. Detta så kallade positionsarbete är något individen automatiskt har inom sig och kan inte ändra. Detta viljeuttryck gör att individerna reagerar fasthållande i sina liv utifrån vissa sociala mönster. Eftersom strålarna styr viljeuttrycket är det bäst att utgå från dem.