Astrologin och vetenskaplighet

De flesta av oss som är lite insatta i astrologin tycker vetenskapligheten i astrologi kan tas för given. Ganska enkelt kan vissa egenskaper urskiljas som stämmer på människor med olika soltecken. Astrologin är inte erkänd inom den vetenskapliga världen eftersom mycket utgår från komplicerade ”andliga” sambandsmönster och de försök som gjorts att bevisa sambandsmönster har varit bristfälliga. Tyvärr tillåts inga sidospår inom vetenskapen som skiljer sig från huvudspåret nämligen den nuvarande naturvetenskapliga inriktningen. Därför är det viktigt att du så att säga själv ”bevisar” de astrologiska samband som rör dig och din personlighet i samspelet med din omgivning.

 

Vad är då vetenskaplighet? Alla de påståenden som görs inom astrologin skall gälla i en sådan omfattning att de inte kan anses uppkomna slumpvis. Ett stjärntecken som tillskrivs en speciell egenskap skall alltså ha denna egenskap signifikant mer än de andra stjärntecknen. Hur mycket som kan anses signifikant mer beror på hur många individer som ingår i en vetenskaplig studie. Många av de egenskaper som tilldelas de olika stjärntecknen stämmer enbart på en viss procent av individer med detta speciella stjärntecken. Trots detta kan denna egenskap vara kännetecknande mer än just slumpvis i just detta stjärntecken. En Jungfru anses till exempel vara ordningsam och praktisk, en egenskap som långt ifrån alla Jungfrur tycker sig ha. Det kanske räcker att drygt hälften har denna egenskap jämfört med kanske 40% av de andra stjärntecknen för att det skall vara mer än slumpmässigt och därmed vetenskapligt.

 

Trots att man ganska lätt kan bevisa en delar av sin egen astrologi lider den av ett problem. Den saknar ofta tillfredställande förklaringar varför en individ har de egenskaper som kännetecknar individens soltecken. För att få en större träffsäkerhet och en större generaliserbarhet så har jag studerat de sammanhang som finns kring till exempel soltecknet. Det finns vissa grundläggande egenskaper som kan generaliseras på nästan alla individer fördelade på var och en av de tolv stjärntecknen. Dessa egenskaper utgår i grunden från individens förhållande till sig själv och sin omgivning. Dessa förhållande bildar fyra olika synsätt eller perspektiv. Var och ett av de tolv stjärntecknen bildar ett unikt förhållande till var och ett av dessa olika synsätten. Dessa synsätten är i sin tur uppdelade i olika förhållningssätt till fyra olika grundläggande problem i livet. I denna teoribildning som jag inte kommer att fördjupa mig i här finns en stor källa till framtida vetenskapliga studier.