Yttre planeter

Uranus

 

Det organiserade sammanhanget, samhällets ytstruktur, följer en bestämd utveckling som vi kan tolka genom att studera Uranus vandring genom tecknen. Om vi studerar det som media främst värderar hos de enskilda individerna under olika perioder kan man se Uranus teckeninflytande. På 80-talet var det skytten som hade det största inflytandet och vi såg människor som värderade den självständiga strävan mot framgång i en positiv och ganska bekymmersfri anda. På 90-talet skapade Stenbockens inflytande inledningsvis oro och stagnation i samhället som sedan, för individen, övergick i en stark vilja att göra karriär i samhället. Nu i slutet av 2000-talets första decennium har Fiskarna lagt betoningen i samhället på social rättvisa och hänsynstagande till mänskliga relationer. Kort sagt, den samhällsstruktur, och hur individerna är i denna, som mötte individen vid födelsen och framåt kommer individen att utgå ifrån resten av livet. Därför kommer individen under livets gång uppleva samhället som positivt eller negativ beroende på hur samhället är i förhållande till hur samhället var när individen föddes.

 

Om vi tittar på Uranus symbol och analyserar den något. Korset är placerad på toppen av ringen, lyckans hjul och dess horisontella arm är prytt av två halvmånar vända från varandra. Korset, det materiella livet är viktigare än livets eller lyckans hjul. Det blir alltså viktigare med tillväxt och välfärd än samhörighet och broderskap. Korsets horisontala del representerar den sociala kontakten mellan människor. Halvmånarna kan innebära att det finns två olika behov av just känslomässig trygghet i samhället, en kvinnlig och en manlig. Att halvmånarna är vända från varandra kan innebära att det manliga och kvinnliga inte är i balans. En annan tolkning av symbolen som är mer personlig är individen som korsfäst på toppen av lyckans hjul och lyfter världens bördor på sina axlar. Viljan till förening med sin motsats finns inte längre för individen har uppnått en total balans. Viljan till trygghet känslomässigt mellan det kvinnliga och det manliga är vända från varandra i det materiella tjänandet. Hon är förenad och är fri.

 

Neptunus

 

Den känslomässiga energi som samhället och människorna i samhället använder sig av kan liknas vid Neptunus teckeninflytande. Om Uranus är båten så kan havet liknas vid Neptunus. Energin gör att vi stimuleras i samhället och är den källa av energi vi kan ösa ur för att bygga samhället. För den enskilda individen handlar detta inflytande om att få sin del av ”kakan” i livet tillsammans med och i förhållande till omgivningen. Ingen vill simma omkring i ett hav av känslomässiga kvaliteter utan skapa något i samhället. De som t.ex. är födda på sextiotalet har en stark tro på sin egen styrka som individer och kan bl.a. använda denna tro på sig själv till att skapa sig positioner i samhället medan de födda på sjuttiotalet kan betona sin egen självständighet och känsla av oberoende. I detta oorganiserade hav av människor gäller det som individ att genom sina egna kvaliteter attrahera en omgivning och bli uppskattad bekräftad.

 

Neptunus är ett medvetande som lagrar våra drömmar om lycka och trygghet. Detta medvetande lagrar drömmen om framtiden och drömmarna från det förflutna och söker kristallisering och förverkligande av dessa. En människa använder Neptunus energier för att känna lycka och trygghet och Neptunus energier är direkt livsavgörande för en människa. Utan Neptunus livgivande energier känner hon sig stram och olustig i kroppen. När hon låter sig styras av Neptunus rena energier har hon helt släppt viljan till trygghet i det vardagliga livet tillsammans med enskilda människor och riktar tankarna uppåt och mot sitt inre liv. Hon låter det känslomässiga välbefinnandet skölja över henne för hon begär fortfarande känslomässig förening. Hon söker det högre livet och begär det lägre.

 

Jag hittar två förklaringar till symbolen. Hon är i Neptunus så frigjord från sig själv och yttre omständigheter att de tre uddarna, tanken, känslan och sinnet eller kroppen bildar en integrerad enhet: den förenade personligheten. Denna kan agera självständigt för att skänka lycka och trygghet till sin omgivning, korset. Den andra är den uppåtriktade månskäran som skär igenom korset, det lägre och det högre, att söka trygghet uppåt men begära det som finns på korset.

 

Pluto

 

Pluto , den yttersta planeten, har ett inflytande som är svårt att förstå och också svårt att förklara. Pluto styr mycket av de drifter och begär som vi inte vill erkänna att vi har men som skapar stimulans och grundtrygghet för individerna i samhället. På ytan ser vi det som sex, våld och mycket av den ondska som finns i samhället. Detta kanske kan förklara varför det mesta av det som visas i tv är våldsbetonat när vi i övrigt betonar ett gott och rättvist samhälle eller varför vi väljer en partner som vi attraheras av men som inte är bra för oss. Detta dödens rike vill ingen enskild människa möta i det verkliga livet och en direkt tolkning av detta inflytande i horoskopet kan nog endast hjälpa en individ i djup kris. Detta bl.a. eftersom upplevelsen av Plutos inflytande i det vardagliga livet känns så mörkt att en djup kris blir oundvikligt – annars skulle vi aldrig erkänna sambandet.

 

Pluto både höjer och sänker människan. Dess inflytande låser fast henne och ger henne det totala motståndet i sin strävan framåt. När individen är medveten om Pluto och känner dess påverkan så kan alla hinder genomskådas och forceras. Man kan jämställa Plutos energier med den olja som vi pumpar upp. Oljan är avskyvärd i sin substans men livsnödvändig för dagens människor. När vi pumpar upp oljan renar vi moder jord och när vi frigör oss från Pluto genom avvisande eller genom den sexuella kraften renar vi oss och vår omgivning. Plutos symbol är den uppåtriktade pilen.

 

Dess inflytande verkar också nästan alltid bakvänt mot det vanliga förhållningssättet för människor i det sociala. Pluto vill få enskilda människor att känna sig starka och målet för Pluto är nästan alltid att stimulera enskilda människors välbefinnande. Den vill få människor att välja själva sådant som den redan har valt åt dem . Den vill bringa människor på fall genom att belöna dem. För avsikten med Pluto är en enda stor belöning. Den vill få människor att känna sig besvikna så att den kan trösta. Den vill få människor att kriga så att hindren bryts ned. Den vill få människor att tro att de har kontroll så att den kan vilseleda. Men det enda den avskyr är ljuset eller en strävan mot något som finns bortom dess inflytande för Pluto är mörker och död och den vill att människor underkastar sig och stannar kvar.

 

En mycket framträdande symbol för Plutos inflytande idag är den upp-och-ner-vända stjärnan i var och varannat fönster i juletider - den kristna goda och heliga högtiden. Googla på satan och djävulen så ser du denna stjärna.