Tänkande planeter

Solen i ditt liv

 

Solen och Årstiderna speglar människors sociala mönster och kan delas upp i fyra delar som beskriver människans förhållande till sin omgivning och hennes behov av trygghet. Det sociala mönstret ger henne en position i förhållande till omgivningen och en bas till känslomässig trygghet. Man kan säga att Solen ger henne en identitet, ett jag som hon kan identifiera sig med.

 

Solens symbol beskriver livets ring och jagets punkt. Ringen är en representant för samhörighetstänkandet, livets band ihop med andra människor. Människor som finns i vårt liv och som vi är en del av och som bildar ett större mönster som helhet. Punkten är jaget, det lilla barnet eller impulsen som vill uttrycka sig. Hela symbolen skulle jag vilja uttrycka som livets hjul där barnet skapar en personlighet runt sig själv för att hantera de omständigheter som det växer upp inom.

 

Merkurius upprätthållande av livet.

 

Merkurius och Vulkanus är varandras motsatser och utgår från två helt olika perspektiv. Den ena vill vara och den andra vill leva. Den ena vill glömma bort tiden medan den andra bygger hela sin tillvaro på den. Om en individ styrs av Merkurius blir det viktigt att leva och upprätthålla sig själv inom det utmätta livets ramar. Det är detta inflytande som gör att vi oavbrutet pratar med oss själva eller andra om vad som skall göras, vad vi har gjort, våra planer, ambisioner och så vidare, saker som berör oss i vårt liv. Merkurius gör oss medvetna om var på livslinjen vi är, om vi skall planera inför skolgång, familj, eller vår död. Merkurius inflytande gör att vi vill förse oss med välstånd, kunskap eller erfarenheter och gör att vi har svårt att stanna upp från ekorrhjulet.

 

Merkurius symbol ar tredelad och när en del är över en annan så är den överordnad och styr de som är under. Överst i symbolen finns månskäran som uttrycker människans behov av känslomässig trygghet. I mitten återfinns samhörigheten eller det sociala mönstret och den understa symbolen är korset som är individens vilja att utnyttja det som finns i det materiella. Merkurius som har månskäran som styrande söker trygghet i en samhörighet där den egna strävan är åt sidosatt. Merkurius bevarar livet och förhindrar oss från att förlora greppet om det ”verkliga” livet här och nu. Den ser till att den egna och andras trygghet säkerställs och att bryta ner och avvisa sådant som hindrar i livet. Den upprätthåller också samhörigheten och familjen och skipar rättvisa med sitt urskiljande sinne.

 

Från det att vi föds till dess att vi dör är vi omfamnade av livet och dess skiftningar i tiden. Alla åldrar har sitt mönster och sina speciella intressen. Resan när vi föds börjar i Väduren och vandrar genom zodiaken med sex år i varje tecken. Genom att studera människan genom de olika åldrarna kan man urskilja dess speciella särdrag och speciella intressen. Beroende på var Merkurius är placerad i zodiaken så kan man se hur den enskilda människan reagerar på detta liv och vad hon värderar och är intresserad av genom de olika åldrarna.

 

Vulkanus då tiden står stilla.

 

Vulkanus inflytande ger en känsla av total förening där hon känner sig som ett med sig själv och universum. Tiden finns inte och någon position eller känslomässig trygghet i det sociala är inte nödvändig. Vulkanus är den del som vill uppleva en andlig impuls och arbetar oavbrutet hos den andligt centrerade människan för att hitta den. Vulkanus arbetar med att bryta ner alla de skal som personligheten omger sig med för att känna sig trygg. Vulkanus inflytande ger ett sökande efter frid och en vilja att riva ner allt som bringar oro eller oreda. Den materiellt centrerade människan känner inte av Vulkanus aktivitet på samma sätt men hittar ofta Vulkanus i den stämning som tillfredställer henne mest, när tiden så att säga står stilla. Den tidslinje som motsvarar impulserna är klockan och tiden över dygnets timmar. Vulkanus strävan är att leva sin tid och att förena sig med dess motsats på dygnet i harmoni.

 

Merkurius och Vulkanus är därför varandras motsatser Där den ena uppfattar den andre som svart och sig själv som vit och vice versa. Den ena vill bevara medan den andra vill riva ner. Anden vill lysa upp det som är och höja människan över sig själv och det den vill lysa upp är det som anden uppfattar som mörkt. Därför gräver Vukanus för att hitta tillbaka till sin kärna, sitt inre barn. Merkurius vill försköna det som är och uppleva i det mönster som finns skapat.

 

Eftersom Vulkanus inte är en vedertagen planet finns heller ingen symbol för den. Jag symboliserar Vulkanus med ett stort ”V” eller som ett hjärta. Hjärtat spelar an på ett samband med Jupiter och Saturnus som just har ett halvt hjärta i sina symboler och vars beskrivning överensstämmer med tolkningen av Vulkanus. I den symboliska skiss som jag har konstruerat över ”klockan” som beskriver just Vulkanus tidslinje så framträder hjärtat som den mest naturliga symbolen. Hjärtat med sina två kammare som kan representera ”AM” och ”PM”. Hjärtat är för oss en symbol för kärleken och kärlek är en vilja till förening. När vi ser på kärleken tror jag det främst vi tänker det motsatta könet eller det som betyder mycket för oss men universellt tror jag det är föreningen mellan motsatser i sin helhet som skapar kärleken. Alice, A, Baley kallar Vulkanus för ”Solens hjärta”.