Sociala planeter

Saturnus och vår roll i sammanhanget

 

Saturnus är hos en enskild individ en grundenergi i ett spektrum av ett stort antal som bildar en helhet. Oberoende av hur individen agerar och vilka signaler den sänder ut så uppfattar omgivningen denna grundenergi som styrande för vilken roll individen skall ha i gruppen. Individen sänder därför för det mesta ut personliga signaler som helt strider mot de energier som själen ger henne att förfoga över i kontakten med andra människor. Omgivningen tolkar signalerna som grundenergin ger men möts av hennes personlighet som talar ett annat språk, därför den ständigt återkommande känslan av begränsningar. Bilden beskriver ett komplicerat mönster med grundenergierna.

 

Så länge personligheten och människan styrs av sitt behov av trygghet och i det sociala mönstret utnyttjar hon sin grundenergi och sin ställning i gruppen. Hon använder gruppens energier till att skapa sitt egna ”egoistiska” liv. Oavsett hur ädelt eller moraliskt riktigt hon tycker att hon uppträder så använder hon inte Saturnus energi såsom gruppen vill att hon skall använda den. Energierna kan tvärt om styra ett sätt att agera som hennes personlighet finner helt omoraliskt och motbjudande men som gruppen förväntar sig att hon skall uttrycka.

 

Saturnus symbol är uppbyggd på korset och ett halvt hjärta. Saturnus symbol kan tolkas på många sätt som kan ge olika delar av sanningen. Korset - gruppen, lägger locket på den enskilda individens strävan, det halva hjärtat, och kväver den med begränsningar. Korset - den enskildas vilja att styra sin egen aktivitet i det vardagliga, är viktigare än att förena sig med omgivningen. Denna beskrivning tror jag är den som ursprungligen ligger till grund för symbolen. Korset - när viljan att äga källan till den sexuella kraften värderas högre än viljan att leva tillsammans i harmoni med vännerna i ett fritt flöde utan begränsningar, det halva hjärtat. Detta när personligheten dominerar. Den sista är orsaken till den mycket av den disharmoni som vi ser i samlivet och som vi kallar för såpopera. Det uttryck för Saturnus som alltid beskrivs är personlighetens möte med Saturnus och aldrig Saturnus väsen. Om man ser Saturnus som gruppens kontroll över personligheten så styr Saturnus egentligen inte Stenbocken utan Oxen som är det tecken som helt underordnar sig denna. Stenbocken viger sitt liv åt att förtrycka Saturnus men skapar ingen harmonisk relation med planeten.

 

Jupiter och en känsla av möjligheter

 

Jupiter är själens ton som väcker reaktioner i den materiella verkligheten. Om Saturnus kan representera det materiella med dess färger så kan Jupiter representera känslan eller kärleken med dess toner och harmonier. Jupiters toner är de toner som skapar harmoni i en människas liv och som hon mår bra av. Jupiters placering i en människas liv ger en ton som tillsammans med andra toner skapar harmonier eller disharmonier och placerar människan i rätt sällskap med en attraktionsförmåga som drar till sig det som människan behöver för sin utveckling. Jupiter effekt kan liknas vid musik. Det känslomässiga välbefinnande som du känner i din kropp är inte Jupiters kärna utan dess effekt. Kärnan är din egen högre själ. Det känslomässiga välbefinnande som tonen absorberar är därför andra människors gillande av vår egen inre själ och detta välbefinnande skapar balans i vårt liv. När vi känner denna kraft blir vi uppfyllda av en känsla av makt precis som när vi lyssnar på ett kraftfullt musikstycke. Vi känner oss kraftfulla och osårbara med ju mer vi odlar av denna känsla. Bilden beskriver individens återkommande tolvåriga resa genom tecknen.

 

Jupiters symbol är det halva hjärtat över korset och detta leder tankarna till Vulkanus och Jordens kors. Människan i Vulkanus möter hela hjärtat och därmed också det hela sammanhanget. Jupiters symbol uttrycker bara halva hjärtat. Den strävar efter balans och detta leder till hennes vilja till förening och resa genom ebb och flod. Hon drivs växelvis ner i sin motsats och upplever denna flod som mörk och otrygg tills hon står i total jämvikt. Korset är underordnad det halva hjärtat. Hon tillåter sig inte att dras ner eller bli korsfäst i gruppens vilja att låsa fast och avvisar därför trygghetsband i det vardagliga eller i gruppsammanhang.

 

Jupiters aktivitet kan beskrivas som balansen mellan vilja till förening och vilja till frihet. Hon begär saker och attraherar omgivningens energier men tillåter inte sitt eget skal att rasa. Hon vill förena sig på sina egna villkor och få det hon vill men kan inte tvinga någon utan måste attrahera föremålet för begäret. Förening behöver inte enbart vara förening med en enskild person som man är intresserad av utan ett förhållningssätt till människor mer generellt. Det är den spännande dynamiken avstånd och attraktion som man möter i det sociala livet