Veckans - tidigare veckor

Vecka 21 - Fyra synsätt och fyra element

 

Nu är det bara en vecka kvar innan vi går in i den första riktiga sommarmånaden och jag brukar räkna sommaren från och med juni. Inom astrologin fullbordar Tvillingen det sociala mönster som funnits under våren. Det innebär att gruppinriktningen och den så kallade livsbyggande centreringen som finns under våren är som mest framträdande i just Tvillingarnas tecken. Vid midsommar och övergången till Kräftan sker ett skifte från denna gruppcentrering till en vardagscentrering. Individen vill inte arbeta i sammanhanget längre utan själv utgå från det, precis som vi gör under semestern. Innan semestern arbetar vi i organisationen som en gruppcentrerad individ medan vi under semestern själv vill bestämma villkoren för tillvaron. Därför sker övergången mellan vår och sommar strax innan midsommar rent astrologiskt.

 

Själva grunden till astrologin, nämligen elementen, är både enkel och komplicerad. Vi utgår från fyra element eller sociala perspektiv för att förklara de tolv stjärntecknen. Soltecknet är det mest framträdande i en människas liv som utgår från födelsemånaden och den årstid man föddes. Jag har tidigare skrivit en hel del om hur elementen agerar i de tolv tecknen.

 

De fyra elementen Eld/individen, Vatten/tvåsamhet, Luft/samhörighet och jord/vardagen är en kategorisering eller indelning av livet och av de enheter livet innehåller. Individen som huvudsakligen utgår från ett element agerar därför inom alla element och har ett starkt förhållande till alla fyra, det är bara att den har ett speciellt perspektiv eller synsätt som den utgår ifrån. Den individuellt centrerade individen med Solen i Vågen, Skorpionen och Skytten lever ju som alla andra tecken sitt liv med relationer, gruppsammanhållning och en vardag. Man kan också säga att var och ett av elementen innehåller också de andra fyra elementen. Det är denna indelning jag kommer att gå igenom kortfattat.

 

Eld/Individen – Individualistisk centrering (Vågen, Skorpionen och Skytten)

 

Eld – Individen utgår från sig själv som en ensam eller självständig individ. Individen ser också andra individer som självständiga individer. Kontakten mellan individerna skapar stimulans och känslomässigt välbefinnande. Läs om de tolv solteckens förhållande till eldelementet i ”Veckans” – vecka 05.

 

Exempel på den individualistiskt centrerade individens förhållande till eldelementet i de fyra elementen:

 

Eld - individen:

Individen bygger och upprätthåller den egna självständiga aktiviteten och strävar mot något som den vill uppnå. Antingen känner sig individen fri och självständig eller så känner den sig fastlåst på det ena eller andra sättet. Det är fastlåstheten som ger strävan mot någonting annat än det som är. De personliga kontakterna som stimulerar individen på olika sätt är viktigt. Dessa kontakter skall helst vara fri från sociala ramar eftersom det dynamiska samspelet hindras av regler och normer.

 

Eld - relationer:

Individen tycker ofta att den kan relationer. Det den kan är hur individerna fungerar i relationer och rent tekniskt hur en relation bör se ut om den tar hänsyn till individerna i relationen. Individen är inte beredd att underkasta sig relationen och det tysta samförstånd som bör finnas mellan individerna. Den ställer krav som måste uppfyllas eftersom den egna självständiga strävan i grunden är viktigast.

 

Eld – gruppen:

Individen ser sällan gruppen som en enhet utan som en källa som stödjer individen i den egna strävan. Gruppen gör att individen känner sig social och med. Kärnan i gruppen, det tysta samförståndet med uttalade och outtalade regler och normer motarbetas om de inte gynnar de enskilda individerna. Den grupp som den individualistiskt centrerade individen är med i eller skapar utgår från individerna som var och en är självständiga individer. Därför ser sig individen sig ofta som gruppinriktad och social även om den egentligen inte alls vill underkasta sig någon grupp.

 

Eld – vardagen:

Individen vågar ta för sig i det vardagliga och är för det mesta handlingskraftig – men här finns inte det huvudsakliga intresset. Den vardagliga gemenskapen är inte direkt trygghetsskapande och respekteras därför ofta inte i någon högre grad. Det är individerna som respekteras inte aktiviteten som vardagen är uppbyggd omkring. Vardagen är både källan till fastlåsthet och till strävan. Det är ofta andras vardagliga behov som styr individen och skapar begränsningar. Vardagen innebär resurser som är viktigt för den individualistiskt centrerade individen och en källa till den egna strävan.

 

Vatten/relationer – relationscentrering (Stenbocken, Vattumannen och Fiskarna)

 

Vatten – Individen utgår från sig själv som en del av känslomässiga relationer. Individen ser också relationer mellan andra individer. Relationen är det tysta samförståndet som skapar trygghet och kärlek. Det skapar förväntan om att andra skall stimulera individen. Läs om de tolv solteckens förhållande till vattenelementet i ”Veckans” – vecka 06.

 

Exempel på den relationscentrerade individens förhållande till vattenelementet i de fyra elementen:

 

Vatten - individen:

Individen är självständig och vågar ta för sig. Individuella kontakter är viktiga och det finns en självsäkerhet i konfrontationer och möten. I de enkla studier jag gjort ser just de relationscentrerade individerna sig själva som självständiga och det är de, men det är i dynamiken mellan människorna det huvudsakliga intresset ligger och inte i den självständiga strävan. Det mesta kretsar kring just prestation och dynamiken mellan individerna. Prestationer vägs mot varandra och det är viktigt med inflytande och auktoritet.

 

Vatten – relationer:

Individen bygger och upprätthåller känslor i relationer ofta genom testa gränser och att avvisa individer som inte tillfredställer den relationscentrerade individens syn på relationer. Det tysta samförståndet och kontaktytan mellan individerna är viktigt och trygghetsskapande. Individen är därför inte nödvändigtvis positiv till de relationer den har utan känner sig ofta missnöjd. Avvisandet av just individer som inte kvalificerar sig ger ofta fokus på något annat område i livet än just relationer. Men när relationerna fungerar betyder de mycket.

 

Vatten – gruppen:

Individen tycker att den kan gruppen och hur gruppnormen skall se ut, men det är mycket teorier och lite engagemang. Individen är inte inne utan ställer sig själv utanför gruppen, det vill säga vill inte själv ta ansvar för gruppnormen. Den är istället ofta kritisk till den och vill förändra saker. Den relationscentrerade individen är också ofta kritisk till individers agerande i gruppen och lutar sig mot de relationer som stödjer individen. Ofta är individen mycket social och står gärna i centrum på olika sätt. Den för ofta sin egen och andras talan i gruppen. Men den vill stå i centrum och har ofta inget större intresse av att underordna sig gruppen, att bara vara en liten del i den.

 

Vatten – vardagen:

Vardagen tillhör alla och den relationscentrerade individen är ofta mycket handlingskraftig i det vardagliga. Det är den vardagliga gemenskapen den inte ser – att luta sig mot de individer som finns i livet som man utför vardagliga aktiviteter med. Individen nöjer sig inte med denna ytliga kontakt utan vill ha djupare relationer. Därför blir de vardagliga relationerna, gemenskapen som jag kallar den, inte speciellt respekterade. Individen rör sig fritt i det vardagliga och ställer framförallt upp för andra i det vardagliga. Därför ser individen ofta sig som vardagsinriktad. Men den motarbetar den vardagliga hierarkin och strikt ytlighet och genomskådar ofta människors dåliga sidor i det vardagliga.

 

Luft/gruppsamhörighet – gruppcentrering, kollektivism (Väduren, Oxen och Tvillingarna)

 

Luft – Individen utgår från sig själv som en del av gruppsamhörighet, som en del av flera relationer som knyts samman av individens föreställning om hur livet skall vara. Individen identifierar sig med människor, saker eller aktiviteter i det yttre livet som den styr över tillsamman med andra utifrån den rådande normen av vad som är rätt och fel. Läs om de tolv solteckens förhållande till luftelementet i ”Veckans” – vecka 07.

 

Exempel på den gruppcentrerade individens förhållande till luftelementet i de fyra elementen:

 

Luft – individen:

Enskilda individer är en del av livet för den gruppcentrerade och har därför svårt att se dnm som självständiga individer med till exempel en vilja till förändring. Individer och personliga kontakter är viktigt för alla människor och även för den gruppcentrerade. Det den inte ser, eller vill erkänna är den ensamma människan som strävar bort från det som är just nu. Alla människor är på väg någonstans och har personliga omständigheter, behov och önskningar. Dessa överensstämmer ibland, och ibland inte, med den gruppcentrerade individens liv och ramar. Därför är det viktigt med vad som är rätt och fel för individen och att vara stabil i hur saker skall vara. Säger du till en gruppcentrerad att den inte är självständig får du ofta starka reaktioner för den ser sig ofta som mycket självständig. Men det är oberoendet från andra individers personliga band och omständigheter som är behärskas till fullo. Den stödjer individer som faller inom ramarna för det egna livet men motarbetar individer som går sin egen väg eller har egna planer.

 

Luft – relationer:

Individen är kompetent när det gäller relationer och utgår ofta från dem i sitt liv – men här finns inte det huvudsakliga intresset. Det är nätverket som är trygghetsskapande och inte enskilda relationer. Det är inte relationer för relationernas skull utan som en delar av nätverket i livet. Därför finns en utbytbarhet när det gäller relationer som inte finns hos till exempel den relationscentrerade individen. Det är genom relationer individen bygger sin grupp men också individerna i relationerna som också både hindrar individens sociala liv samt faller utanför ramarna för individens liv. Eftersom relationer ofta upptar så mycket plats kan den säkert också se sig själv som relationscentrerad.

 

Luft – gruppen:

Livet och livsbyggandet är viktigt samt att skapa sig stabilitet tillsammans med en stödjande omgivning. Individerna bygger gruppen och är därför avgörande och en stor del av individens intresse. Det faktum att fokus riktat utåt mot omgivningen gör att gruppen är gruppcentrerad. Det är inte de egna personliga omständigheterna som är viktigast utan hur andra stödjer individen eller agerar i förhållande till normen. Därför strävar individen också ofta efter konformitet, eller likriktning, samt uppmuntrar traditionsbundenhet.

 

Luft – vardagen:

Individen tycker ofta att den kan vardagen. Det den kan är hur den vardagliga gemenskapen skall fungera om den teoretiskt fungerar. Den är intresserad av det vardagliga och är praktiskt ofta duktig. Den praktiska, vardagliga talangen är egentligen inget som men kan se utifrån astrologin. Det är det vardagliga sociala mönstret jag menar, att utgå från det vardagliga för att knyta an till andra människor. Här behöver den gruppcentrerade ofta andra människor för att vara tillfreds. Det strikt vardagliga tråkar ofta ut den gruppcentrerade.

 

 

Jord/vardag – vardagscentrering (Kräftan, Lejonet och Jungfrun)

 

Jord – individen utgår från sig själv som en del av vardagen. Med vardag menas allt som i dagligt tal benämns vardag. Individen styr här gruppen istället för att bara vara en del av den och är här en del av det yttre sociala livet och utnyttjar de fördelar som ges för egna syften. Mellan individen och gruppen skapas här gemenskap istället för samhörighet. Läs om de tolv solteckens förhållande till jordelementet i ”Veckans” – vecka 04.

 

Exempel på den vardagscentrerade individens förhållande till jordtelementet i de fyra elementen:

 

Jord – individen:

Individen tycker att den kan individen och hur människor skall vara samt hur en egen strävan kan se ut men den utgår inte från individens känslomässiga omständigheter och mörka begär utan från teorin om hur individen skall vara för att allt skall vara bra. Det handlar mycket om det egna vardagliga ansvarstagandet och olika personliga ideal när det gäller till exempel hälsa och aktiviteter. Intresset ligger i de vardagliga möjligheterna och inte hos individen som ensam och utanför. Därför får den egentligen inte kontakt med sig själv och andra på en djupare plan.

 

Jord – relationer:

Även för den vardagscentrerade individen är relationer en avgörande ingrediens i livet och den är ofta mycket kompetent att lösa problem i relationer, och lyssnar gärna och ställer upp om andra har problem. Men det är det vardagliga som är i fokus och inte det villkorslösa tysta samförståndet som ger individerna frihet i den vardagliga aktiviteten. Individen är fri känslomässigt och vill inte att känslomässiga omständigheter skall hindra den i det vardagliga arbetet. Därför kan säkert den vardagscentrerade individen se sig själv som relationscentrerad. Men den motarbetar alla tysta känslomässiga samförstånd och vill ha raka rör och ärliga och uttalade relationer.

 

Jord – gruppen:

Individen är mycket kompetent i när det gäller gruppen och kan genomskåda alla orättvisor som riktas mot enskilda individer. Den arbetar i regel obehindrat i det sociala och i samhället och använder gruppen och det sociala sammanhanget för att uppnå saker i det vardagliga. När det vardagliga är i fokus överordnar sig individen automatiskt gruppen eftersom den utgår från sig själv och sin egen aktivitet. De i det sociala som vill ingå i detta arbete blir på det ena eller andra sättet redskap för den vardagscentrerade individen. Men gruppen är ofta också ett hinder för den vardagssträvande människan med olika normer och regler samt individer som vill ha inflytande.

 

Jord – vardagen:

Vardagen är trygghetsskapande och den huvudsakliga källan till glädje i livet. Det är viktigt att skapa utrymme för sig själv i det vardagliga och att ha inflytande över det sociala livet. Just faktumet att individen arbetar och agerar i det vardagliga och utgår från aktiviteten gör att den egentligen inte behöver ta något ansvar för djupare problem i människors liv och i egna relationer, utan kan ägna sig åt vardaglig social problematik som mer utgår från den vardagliga aktiviteten. När det gäller den vardagscentrerade individen kan man säga att den är bra på att hantera alla fyra elementen men blir egentligen inte riktigt kompetent på något område annat än när det gäller gruppen och det sociala.

 

 

Lycka till!

 

 

Vecka 20 - Oxen

 

I slutet av veckan, den 22:a maj, går vi över i Tvillingarnas tecken, och här bredvid hittar ni några kända Tvillingar. Denna vecka får ni först några rader om Oxen och övergången in i Tvillingarna.

 

Möjligheter för sig själv i det sociala är viktigt för en Oxe. Att ha vänner som har gemensamma intressen och som stödjer en i livet är också viktigt. Just nätverket runt individen och en stabil vardag med fasta ramar är något Oxen bygger och upprätthåller. Oxen fastnar ofta inte i relationskänslor som till exempel en Fisk kan göra utan är tvärtom ofta ett stöd för andra genom sin distans till just relationer. Det är rollen i nätverket som istället kan ställa till problem, att bli respekterad och få vara med på lika villkor som andra, att få sin vilja fram och få inflytande över de vardagliga omständigheterna och att själv vara det stabila centrumet över den närmaste gruppen. Oxen är ofta konservativ när det gäller just de vardagliga och sociala ramarna i livet.

 

I början av Oxen leker individen med sina kompisar och i slutet är dom tillsammans - två olika perspektiv. Det som hindrar individen från att känna innanförskap är enskilda individer som inte släpper in eller inte vill vara med Oxen. I början av Oxen finns en stark tro på den egna styrkan socialt. Den ser sig som en stabil kärna som vet vad som skall gälla i livet. Den hugger av enskilda individer som går sin egen väg och som kanske egentligen inte vill vara delaktig i Oxens liv och aktiviteter, den krusar inte längre sin omgivning, utan kan tvärt om framstå som ganska stolt.

 

I slutet av Oxen är beroendet av det sociala nätverket så starkt, av att vara delaktig och med i sammanhanget så viktigt, att den egna individuella strävan bort från andra människor helt blir åsidosatt. Individen är fri från bundenhet när det gäller känslomässigt från andra och har ofta ett rikt socialt liv med mycket stimulans från omgivningen, men utgår inte från sig själv som person utan från den yttre omgivningen. Den vardagliga stabilitet som Lejonet har under ytan har Oxen bara på ytan. Under ytan finns istället en social rörlighet och ofta intellektuell aktivitet som skapar social iakttagelseförmåga och smarthet.

 

När Oxen går över i Tvillingarna har individen symboliskt avvisat självhävdande personliga drag hos andra till den grad att individen känner sig ensam. Den står bara i en ström av intryck och social rörlighet utan några direkta känslomässiga personliga kontaktpunkter. När individen går över till Tvillingarna öppnar den upp för kommunikation och öppenhet inför enskilda individer. Den vill kompensera för det bristande personliga bejakandet i Oxen.

 

Oxen är ett gruppcentrerat tecken medan motsatstecknet Skorpionen är ett individuellt centrerat. En grupp som är sammansatt av enskilda individer har ramar och regler som styr. Man vet vad som är rätt och fel och vilka som ingår eller får tillträde till gruppen. Beroende på om man är individ- eller gruppcentrerad så utgår man från gruppens ramar eller från individerna och sig själv som självständig individ.

 

Man kan säga att gruppen, eller livet, har gynnat Oxen. Därför stödjer den sammanhanget i livet. Denna föreställning om hur livet eller gruppen runt individen skall vara skiljer sig beroende på Oxens värderingar och synsätt. Därför kan synen på hur just detta liv skall se ut skilja sig mycket mellan olika Oxar. Det som däremot missgynnar Oxen är enskilda självständiga individer. Det finns alltid en växelverkan mellan gruppen och individen och mellan samhörighet i ett sammanhang och den självständiga strävan. När individer gör lite som de vill kan Oxens stabila ramar bli åsidosatta.

 

Precis som den relationscentrerade individen är fri från de vardagliga normerna så är den gruppcentrerade fri från den självständiga individens syn på sig själv som fri från gruppnormen. Den självständiga strävan innebär ett förhållningssätt där man så att säga helt utgår från sig själv, och där andra också ses som självständiga och ensamma individer. Vårens tecken är bra på att utnyttja individer men utgår inte från dem som trygghetsskapande. Det är istället gruppen, samhörigheten och ramarna i livet som huvudsakligen värderas som trygghetsskapande.

 

För den gruppcentrerade är det istället livets eller gruppens ramar som är trygghetsskapande, att det finns ett sammanhang med ett nätverk som stödjer individen i livet. Därför riktas fokus utåt mot omgivningen för den gruppcentrerade. Den har en bestämd uppfattning om vad som är rätt och ädelt och fint i livet och vill att alla skall upprätthålla dessa värderingar. Värderingarna utgår från den gruppcentrerade individen och den ställer krav på sin omgivning att hålla sig inom ramarna. Därför finns det en brist på förståelse när individer i omgivningen inte upprätthåller Oxens ramar och att just dessa ramar kanske har missgynnat dessa individer. Om inte ramar upprätthålls, hur bra och ädla de än är, så blir det ju negativa konsekvenser av något slag som den gruppcentrerade riktar mot individerna. Det kan vara allt från regelrätta straff till en negativ blick. Det är dessa negativa konsekvenser som den individualistiskt centrerade individen värjer sig emot och att någon annan individ kan ta sig friheten att verkställa straff.

 

Oxen utgår från sin egen aktivitet och sina egna planer. Den är ofta insatt i det vardagliga och andra människors självständiga aktiviteter men engagerar sig inte gärna i andras självständiga aktiviteter om de inte utgår från de egna gruppcentrerade aktiviteterna. Den försöker istället hitta den gemensamma sociala anknytningen till individer i omgivningen. Skorpionen är den perfekta anknytningen till Oxen eftersom den stannar kvar. Den finns alltid där då Oxen kommer. Tyvärr utgår Skorpionen inte från Oxen som trygghetsskapande socialt förankrad individ utan från sin vilja att införliva den i sitt nätverk av självständiga individer. Oxen är i sin tur den perfekta individuella tillgången för Skorpionen om den har samma fokus och intresse. Den hindras inte av några individuella omständigheter och av människor som inte stödjer den - den dundrar på och kör sitt race. Därför blir saker ofta gjorda. Skorpionen måste ta hänsyn till de individuella omständigheterna. Tyvärr så är inte Oxen trygghetsskapande i detta individuella omfamnande utan ger sig iväg när det passar den. Oxen utgår från Skorpionen som en trygghetsskapande social enhet. Därför räcker det ofta att den finns kvar som en del i nätverket och en person man kan prata om, eller vem som helst, om Skorpionen inte längre har samma intressen som Oxen.

 

Eftersom det vardagliga med kompisar och kontakter är så viktigt för Oxen så blir individuella undanflykter jobbiga för den, människor som hela tiden skyller på personliga omständigheter och varför de inte kan vara med på de olika aktiviteterna. Därför vägrar Oxen denna typ av uppsökande i det vardagliga.

 

Synen på det vardagliga gemenskapsbygget rasar för Oxen och därför blir det sociala nätverket så viktigt för Tvillingarna. En tidig Oxe är i regel dominant i det vardagliga och har mycket idéer och planer i den vardagliga gemenskapen. Dessa planer utgår från just Oxen och är inte något som den lyssnat in från andra. Visserligen handlar det ofta om ädla och moraliskt riktiga idéer men dessa ligger ofta på en nivå som inte motsvarar de som den omgivande gruppen har. Därför blir antingen Oxen avvisad av gemenskapen eller så blir Oxen så besviken på gemenskapen att den avvisar den. I sluten av Oxen och när individen går in i Tvillingarnas tecken så finns det istället fokus på det lite lösare sociala nätverket och ofta ett kritiskt förhållningssätt till människors egoistiska vardagliga förhållningssätt där man bara försöker skapa egna fördelar.

 

Med handlingskraft och kompetens i att hantera relationer och med fokus på det sociala nätverket och det vardagliga arbetet så blir individuellt hänsynstagande och arbete och stöd för andras självständiga strävan ofta eftersatt. Det blir ofta skygglappar för ögonen i när det gäller personliga omständigheter som innebär att andras intressen och olika aktiviteter ofta blir åsidosatta utifrån omgivningens behov. Problemet med att avvisa andras personliga omständigheter är att det automatiska hänsynstagandet för andras problem minskar och individen kan tillåta sig urspårningar av det ena eller andra slaget socialt. Detta kombineras med en avtagande behov att hävda sitt inflytande i det sociala. Individen vågar släppa taget om sin omgivning och låta människor göra lite som de vill.

 

Konsekvenserna av detta förhållningssätt leder in i Tvillingarnas tecken. Den kan ha dåligt samvete för att ha åsidosatt de enskilda individerna. Människor kan känna sig fastlåsta av en brist på individuellt handlingsutrymme i Oxens närhet – något Tvillingen vill kompensera. När Oxen släpper på sig själv så inser den att det sociala nätverket var viktigare än vardaglig kontroll. Omgivningen som tidigare hade respekt för Oxen tappar ofta denna efterhand som Oxen visar upp en mjukare och mer oskuldsfull sida av sig själv.

 

Det är broderskap och samhörighet som sedan är viktigast för Tvillingarna. Tvillingen är ett föränderligt tecken som successivt ändrar fokus från gruppcentrering till vardagscentrering. Det innebär att en mångfald av relationer byts ut mot den mer privata vardagliga gemenskapen. Tvillingarna är tecknet strax innan semestern. Den längtar efter semestern och ett mer öppet och rörligt vardagligt liv med möjligheter för sig själv. Den vill göra saker på egen hand tillsammans med människor den själv kan välja utan att tvingas ta hänsyn till människor den inte ens gillar. Det som hindrar är beroendet av det sociala nätverket. Därför ställer Tvillingen höga krav på lojalitet från sin omgivning.

 

 

Lycka till!

 

Vecka 19 - Ledord stjärntecknen

Nu är vi en bit in i Oxens tecken. Det är fullt upp som vanligt under denna period, så intensivt och så mycket att göra att åtminstone jag kan förstå varför Oxar behöver skapa stabilitet och harmoni i livet genom ett lugnt förhållningssätt till sin omgivning. Förra veckan ringde alla de som hade planer för mig och jag ringde de som jag hade planer för – och det handlade bara om vardagliga aktiviteter, delvis också social aktivitet med flera personer. Det är alltså i början och mitten av Oxens tecken. Beror tidpunkten på detta års väderförhållanden eller på en mer statisk återkommande tidpunkt under våren? Vi får kolla nästa år.

 

Jag får frågan ibland varför jag skriver om kändisar på min blogg http://astrologirummet.blogspot.com . Jag är ju faktiskt inte speciellt intresserad av andra personers privata angelägenheter eller av skvaller. Just nu finns det flera anledningar. För det första så är det en bra uppvärmning på dagen, att fånga det astrologiska temat och göra någon analys tidigt på morgonen. Det gör att ni som beställer horoskop får en uppvärmd Peter. För det andra så är kändisen en gemensam kontaktyta där jag som astrolog kan förmedla astrologiska analyser av personer som ni läsare kan knyta an till. Om ni studerar mina analyser får ni mängder av astrologiska fakta och förhoppningsvis en djupare förståelse för de astrologiska sambanden. Det är därför också ett sätt för mig att skapa trovärdighet som astrolog. För det tredje så är kändisar något som intresserar många. Därför ökar antalet läsare till min sida bättre än jag någonsin kunde föreställa mig. Besökarna har ökat från 57 stycken i oktober förra året till 7200 under april månad.

 

Som grund för min astrologi presenterar jag ett antal system och mönster. Men det är ändå känslan som är det viktigaste för oss astrologer. Var och en av de tolv astrologiska tecknen skapar en speciell känsla som är mycket svår att förklara för den som inte studerat astrologi. Känslan är mycket stark och jag ler igenkännande varje gång jag stöter på en individ som är typisk för ett specifikt tecken. Ja, jag ler åt mig själv också – denna positiva och ofta naiva Skytten som gärna avslöjar saker som inte borde avslöjas, och som har en tendens att fly när det blir känslosamt.

 

I den traditionella astrologin finns vissa ledord för de tolv tecknen som utgår från den speciella känsla som tecknen förmedlar. Långt ifrån alla som är födda i tecknen kan se alla dessa ledord som en del av sin karaktär – och det är inte meningen. Men sammantaget skapar ledorden en känsla som stämmer för alla i de enskilda stjärntecknen. Här kommer några av dessa ledord för var och en av de tolv tecknen

 

Väduren (22mars-22april)

 

Äventyrslysten och modig

Pionjäranda och energisk

Entusiastisk och självsäker

hävdar sina åsikter och rättigheter – inte konflikträdd

Viljestyrka och vill vinna

Ärlighet och raka rör

 

Oxen (22april- 22maj)

 

Tålmodig och pålitlig

Enveten och beslutsam - viljestyrka

Fridsam och trygghetsälskande

Njutningslysten och girig - lättjefull

Svartsjuk och possessiv

lojal och välmenande mot vänner

 

Tvillingarna (22maj- 22juni)

 

Smidig och mångsidig och anpassningsbar

Intellektuell och vältalig och snabbtänkt

Ungdomlig och livlig

Ytlig och inkonsekvent

Omväxling och rörlighet – tappar fort intresset

Sociala kontakter och en vid vänkrets mkt viktigt

 

Kräftan (22juni- 22juli)

 

Kärleksfull och känslosam eller överkänslig och lynnig - svängningar

Intuitiv och fantasirik – god inlevelseförmåga och läser av omgivningen

Beskyddande

ihärdighet och beslutsam

Ofta spänd och orolig ofta över vardaglig otrygghet såsom hälsa och arbete

Familj och äktenskap viktigt.

 

Lejonet (22juli- 22augusti)

 

Generös och varmhjärtad

Trofast och kärleksfull – stabila familjeband

Har stark jagkänsla. Stolt, dominant, rakryggad

Vill bli uppmärksammad och omsvärmad - smicker

Sex och passion. Njutningsmänniska med lyx och glamour

Viljestyrka och nära till ilska

 

Jungfrun (22augusti- 22september)

 

Omsorgsfull och pålitlig och noggrann

Praktisk och plikttrogen och arbetsam

Intelligent och analytisk och organisatorisk

Känslig och sårbar för kritik

Gnatig och tjatig och leta efter fel

Hälsa och hygien prioriteras

 

Vågen (22september- 22oktober)

 

Diplomatisk och förordar rättvisa

Romantisk och charmerande och vänlig

lättillgänglig och sällskaplig och goda umgängesformer

Idealistisk och fredsälskande och eftersträvar harmoni

Obeslutsam och ombytlig – å ena sidan å andra sidan – brist på fasthet

lättlurad och lättpåverkad

 

Skorpionen (22oktober- 22november)

 

Självständig och målmedveten och viljestark – beslutsam – höga krav

emotionell och intuitiv och rikt inre liv

Stark och självöverskattande – hamnar i stridigheter

spännande och tilldragande och lidelsefull och känslig och sårbar

Svartsjuk och bitter och vill styra relationer och kontrollbehov

Skarpsinnig och analytisk och problemlösande

 

Skytten (22november- 22december)

 

Optimistisk och positiv och entusiasm

Rättfram och socialt klumpig och vårdslös och taktlös - sällskaplig

Intellektuell och filosofisk – höjer bildningsnivån

Oansvarig och ytlig – tar det mesta med en klackspark

Frihet och mycket rymd

Stora planer och expansionssträvan – tar lång tid

 

Stenbocken (22december- 22januari)

 

Ambitiös och disciplinerad och strävsam

Tålmodig och noggrann – konventionell och stel

Höga krav och tar saker på allvar - plikttrogna

Att bli någon – att sträva framåt - att aldrig ge upp

Lojala och pålitliga mot vänner och familj

realister och verklighetssinne

 

Vattumannen (22januari- 22februari)

 

Humanitär och samhällsengagerad och hjälpsam och engagerad

Fördomsfri och okonventionell – sinne för dramatik – skilja sig från mängden

Självständig och oberoende – trotsig och oberäknelig

Intellektuell med idéer och projekt

God iakttagelseförmåga

Anpassningsbarhet

 

Fiskarna (22februari- 22mars)

 

känslosam och inkännande och medkännande

Rikligt med fantasi och inre liv och intuitiv och filosofisk

Obeständig och flexibel

Oskuldsfull och vag

Drar sig ofta tillbaka – återhållsam

viktigt med känslomässiga band

 

Lycka till!

 

 

Vecka 18 - Ledord esoterisk astrologi

 

Ännu en härlig vecka, varmt och soligt. Nu skall det bli lite kallare – typiskt 1:a maj väder. Efter alla tråkiga vinterveckor har det blivit lite roligare att fotografera igen. Här nedan ser ni några. Fortsättningen på Jupiters resa genom ebb och flod har jag tyvärr inte haft tid att sammanfatta denna vecka – men ni kommer att få fortsättningen framöver. Istället passar jag på att dela med mig lite av de ledord som jag utgår från inom astrologin

 

Dessa ledord kommer som vanligt från Alice A. Baliey.

 

Solen

Soltecknet anger människans fysiska, mentala och andliga natur. Den rymmer hemligheten med personlighetsstrålen. Den anger den tillgängliga utrustningen och de möjliga grupprelationerna. Den anger också livskvaliteten och själskvaliteten när det gäller uppnådd integration på den aktuella utvecklingsnivån.

 

Ditt stjärntecken antyder eller uttrycker ditt nuvarande problem, bestämmer takten och tempot i livet och har samband med personlighetsläggningen. Den styr aktivitetsaspekten i livet. Det är denna väg som i grunden är lättast att följa.

 

Den speciella månad i vilken själen inkarnerar anges för denna själ av den månad i vilken den lämnade inkarnationen i en tidigare livscykel. Man plockar upp sina erfarenheters tråd där man lämnade den, börjar med samma energityp och den speciella utrustning som individen hade då den lämnade jordelivet – plus framstegen genom eftertanke och medvetet beaktande.

 

Ascendenten

Ascendenten som uttrycker en annan energityp än Solens bör växa i styrka under inkarnationen. Den anger beskaffenheten av den själskraft som den inkarnerade själen försöker hantera med hjälp av sin personlighet.

 

Ascendenten antyder den linje individens energi skall flyta genom livet om syftet med livet skall uppfyllas. Här kan var och en hitta nyckeln till sitt livsproblem och en antydan om vad som kan uppnås eller vad individen kan bli. Detta ger också kraften för att lyckas och om individen lyckas uppnås harmoni i livet.

 

Anger själens omedelbara mål med den aktuella inkarnationen.

 

Detta teckan rör den andliga människans kamp för att komma vidare från den uppnådda nivån.

 

Månen

Månens inflytande är huvudsakligen fysiskt och det är här själens fängelse antyds. Genom Månens inflytande anges bestämt den typ av kropp genom vilken Soltecknets kraft kan manifesteras.

 

I Månens inflytande finns det förflutna. De sammanfattar de begränsningar och handikapp som individen tvingas underkasta sig. Det är en tung materiell energi som håller tillbaka och som kan framkalla slöhet hos individen.

 

I människans kropp finns tidigare erfarenheter lagrade, som styrs av Månens inflytande.

 

Månens inflytande anger det förgångna och sammanfattar begränsningarna

 

Saturnus

Kontroll över Saturnus inflytande ger möjligheter att välja, att gripa tag i gynnsamma tillfällen eller avvisa dem.

 

I Saturnus står människan i virveln, som sveper henne från plats till plats och från punkt till punkt - utan vila någonstans. Sedan står hon stilla utan att röra sig. Sedan beslutar hon sig själv för vilken väg hon skall välja - för framåt skall hon gå!

 

Pluto

Pluto görs ofta till syndabock för astrologers bristande förmåga att göra analyser. Analysen fungerade inte eftersom Pluto måste ha varit inblandad och så vidare. Pluto styr gamla idéers och emotioners död och upphörande. Plutos verkningar upplevs mentalt i en människas liv.

 

Astrologer bör vara medvetna om att det finns flera oupptäckta planeter som framkallar inflytanden. Detta gör att det ofta blir svårt att göra exakta astrologiska analyser.

 

Det är viktigt för astrologer att ta hänsyn till den nuvarande övergången mellan Fiskarnas och Vattumannens tidsålder.

 

Och här kommer lite historia:

Solen stod i Skytten då de första mänskliga tendenserna kämpade sig fram i förgrunden. Den animala människans stadium var då avslutat, individualiseringen ägde rum. Detta ägde rum för 21 miljoner år sedan.

 

När Solen senare stod i Lejonets tecken inträffade den första samordningen mellan sinne och hjärna – och människan var definitivt självmedveten - medveten om sig själv som individ. Detta ägde rum för 18 miljoner år sedan.

 

Alice A. Bailey beskriver på flera ställen i sina avhandlingar människans utveckling genom årmiljonerna – genom den Lemuriska rasen och den Atlantiska perioden.

 

Men denna uppfattning krockar ganska rejält med den rådande vetenskapen. Kolla in serien forbidden archeology så får ni ett lite annat perspektiv.

 

 

Lycka till!