Veckans - tidigare veckor

Vecka 04 - De fyra elementen - jordelementet

 

Nu är vi inne i Vattumannens tecken. I kollaget hittar ni några kända Vattumän. Varje vecka kan ni läsa om kändisar och deras astrologi på min blogg. Jag försöker hinna med något inlägg per dag.

 

De fyra elementen jord, luft, vatten och eld och deras motsvarigheter i individens sociala mönster är fundamentet i min astrologi. De flesta beskrivningar av soltecknen utgår från elementen. Därför kommer jag ägna tre eller fyra veckor för att beskriva var och en av dem i de tolv tecknen. Vid sidan om skall jag förstås också diskutera de aktuella stjärntecknen.

 

De fyra elementen representerar individens förhållande till sin omgivning på just fyra olika sätt, fyra olika sociala synsätt eller perspektiv på sin omgivning. Jag försöker ge enkla definitioner nedan.

 

Eld – Individen utgår från sig själv som en ensam eller självständig individ. Individen ser också andra individer som självständiga individer. Kontakten mellan individerna skapar stimulans och känslomässigt välbefinnande.

 

Vatten – Individen utgår från sig själv som en del av känslomässiga relationer. Individen ser också relationer mellan andra individer. Relationen är det tysta samförståndet som skapar trygghet och kärlek. Det skapar förväntan om att andra skall stimulera individen.

 

Luft – Individen utgår från sig själv som en del av gruppsamhörighet, som en del av flera relationer som knyts samman av individens föreställning om hur livet skall vara. Individen identifierar sig med människor, saker eller aktiviteter i det yttre livet som den styr över tillsamman med andra utifrån den rådande normen av vad som är rätt och fel.

 

Jord – individen utgår från sig själv som en del av vardagen. Med vardag menas allt som i dagligt tal benämns vardag. Individen styr här gruppen istället för att bara vara en del av den och är här en del av det yttre sociala livet och utnyttjar de fördelar som ges för egna syften. Mellan individen och gruppen skapas här gemenskap istället för samhörighet.

 

Som stöd åt mina förklaringar av elementen i de olika tecknen använder jag mig av Tarotkort och de fyra hovkorten i varje element som är kraftfulla symboler för elementens olika egenskaper. Hoppas ni förstår bättre med kungar och drottningar – jag förklarar dem på astrologirummet.blogspot.com .

 

Jag börjar med jord. Tre tecken är just jordtecken nämligen Oxen, Jungfrun och Stenbocken. Men alla tecken hanterar jordelementet. Jag beskriver var och en nedan och som ni förstår är det mycket kortfattat. Som vanligt utgår jag från resan genom tecknen och att ett tecken skapar det som kommer att hända i nästa och så vidare.

 

Väduren

Det vardagliga har här en viktig roll. Väduren ser möjligheter i det vardagliga och glädjen i att starta upp olika intressanta projekt. Det är lite som att komma ut på grönbete efter vintern. Väduren är bra på att inspirera och att starta upp något som andra fortsätter med men har svårt med uthålligheten. Om det vardagliga är inramat av ett rikt socialt liv fungerar det men inte själv.

 

Oxen

I Oxen är det vardagliga just inramat av ett socialt förhållningssätt. Det finns här en tro på sin egen förmåga när det gäller det vardagliga. Den stabilitet Oxen utstrålar är ett uttryck för denna självsäkerhet. Det vardagliga idealiseras och det är det sköna livet som lyfts fram, gemenskapen mellan individerna och det vardagliga omhändertagandet är viktigt. Men Oxen är inte vardagscentrerad utan under ytan finns det grundläggande nätverksbyggandet.

 

Tvillingarna

Det finns här ett förhållningssätt där individen vill inordna andra i sin egen vardag och att skapa samhörighet av den vardagliga aktiviteten. Det är ”vad som måste göras” som bestämmer vad det vardagliga skall innehålla. Är det egna eller andras fritidsintressen så är det individen själv som styr men är det familjen eller annan gruppaktivitet så bestämmer normen. Det är denna norm som Tvillingen försöker upprätthålla.

 

Kräftan

Här framträder vardagscentrering, när individen på ett naturligt sätt utgår från vardagen, det vill säga när individen själv vill styra sina angelägenheter bland omgivningen. Fokus ligger här på nöjen i det vardagliga och att stimulera sig själv i det vardagliga. Det kan innebära resor och fritidsintressen men utgår ifrån kompisar och gemenskapen. I Kräftan framträder också den vardagliga stoltheten och stabiliteten.

 

Lejonet

Lejonet är kungen i det vardagliga, stabil när det blåser omkring den och någon som andra ofta kan luta sig emot. Som vardagscentrerad är Lejonet praktiskt lagd och utgår alltid från något vardagligt tema även om det handlar om relationer eller gruppsamhörighet. Den utgår från sig själv som en del av vardagen, egoistiskt eller tjänande. Den är inte uppsökande i det vardagliga utan vill vara ett centrum.

 

Jungfrun

Jungfrun är det mest vardagscentrerade tecknet. Den är som Lejonet stabil och fast förankrad. Den ställer krav på sig själv och andra när det gäller det vardagliga omhändertagandet och gemenskapen. Den är ofta uthållig när det gäller vardagliga angelägenheter och ställer ofta upp för andra i det vardagliga. Om Oxen idealiserade den vardagliga ytan så idealiserar Jungfrun hur vi agerar mot varandra i den vardagliga gemenskapen.

 

Vågen

Här framträder en ny sida hos vardagen, en mer kvinnlig sida. Den kvinnliga sidan genomskådar elementets mörker och kan därför framstå som respektlös i det. Den kan samtidigt observera det utifrån och knyta kontakter med dolda avsikter. Här förstärks också självsäkerheten i elementet och förmågan att hantera det. Det är dock inte det vardagliga som är mest centralt och intressant för Vågen utan den självständiga strävan.

 

Skorpionen

Skorpionen är ofta mycket kompetent i det vardagliga och har en vardaglig drivkraft. Att samla på sig vardagliga resurser är ofta viktigt och att se om sitt och också ofta andras hus inför vintern. Vardagliga orättvisor och vardaglig falskhet genomskådas ofta och det finns en urskillningsförmåga i den vardagliga gemenskapen som till exempel inte finns hos Lejonet. Bara för att de kommer frivilligt betyder inte att de släpps in.

 

Skytten

Skytten kanske är det mest kompetenta tecknet i det vardagliga men den är individualistiskt centrerad och kan vara mycket respektlös i den vardagliga aktiviteten. Den utgår från sig själv och det individuella och inte från den vardagliga tryggheten som är viktig för många. Den avvisar däremot ofta vardagliga gemenskaper. Det tråkiga arbetet i det vardagliga är ofta en del av Skyttens fängelse och utförs ofta målmedvetet och utan klagomål.

 

Stenbocken

Stenbocken använder sin talang i det vardagliga för att uppnå en position för sig själv. Den är relationscentrerad och utnyttjar bara elementet för att skapa inflytande i relationer. Eftersom den huvudsakligen inte stimuleras av det vardagliga arbetet utan har andra drivkrafter har den förmåga att arbeta målmedvetet med aktiviteter som kan uppfattas som mycket tråkiga och samtidigt säga nej till vardagliga aktiviteter som inte gynnar individens strävan.

 

Vattumannen

Den vardagliga gemenskapen är ofta en källa till kamp för vattumannen och hanteras ofta helt efter eget godtycke. De andra elementen tar så mycket plats i Vattumannens liv att det inte finns utrymme för vardagligt hänsynstagande och vardagliga ideal. Om relationer och planerade gruppaktiviteter krockar med den egna eller andras vardag hamnar just vardagen ofta i kläm.

 

Fiskarna

Fisken vill kompensera för Vattumannens bristande vardag och har därför ofta en mycket tjänande inställning i det vardagliga. För Fiskarna blir det vardagliga mycket centrerat på relationer, en svår kombination. Det innebär att Fisken vill ha och ge känslomässig trygghet och skapa ett känslomässigt omhändertagande runt sig själv och andra. Därför kväver den både sig själv och andra på det vardagliga planet. Det är inte främst det vardagliga budskapet som Fiskarna förmedlar till omgivningen utan vissheten om att det finns relationsmässig kontaktyta.

 

Lycka till!

 

 

Vecka 03 - Stenbocken - Kräftan - Vattumannen

 

Denna vecka kommer det att handla om Stenbockens egenskaper och övergången till Vattumannen som är på fredag. Men jag börjar med lite jämförelser med motsatstecknet Kräftan.

 

Direkt efter julafton sker en förändring i sinnet för de flesta – en börda släpper av krav och måsten. Äntligen får vi lov att koppla av och ta det lugnt. Vi kan kosta på oss att vara lata och framförallt att unna oss njutning och nöjen i form av mat och dans runt granen.

 

På motsvarande sätt är det efter midsommar. Här är alla måsten och krav ofta uppbyggda på andras förväntningar och inte så mycket på den egna prestationen. Äntligen kan man få göra som man vill i det vardagliga. Det är semester och man kan hitta på roliga vardagliga aktiviteter med de närmaste vännerna och familjen

 

Vinterns tecken med början i Stenbocken är relationscentrerade tecken till skillnad från höstens tecken som är individualistiska. Fokus ändras från den ensamma självständiga strävan till en vilja att få inflytande över andra och att skapa en vikänsla. Man kan också säga att det skapas relationscentrering när den individualistiska individen ställer om sig till gruppcentrering. Det börjar i Stenbocken med den allra närmaste omgivningen, en omgivning individen kan ta för given med familj och de närmaste vännerna.

 

Sommarens tecken med början i Kräftan är vardagscentrerade tecken till skillnad från vårens tecken som är gruppcentrerade. Här ändras fokus från de utåtriktade aktiviteterna i samarbete med andra till en mer självständig aktivitet för att så att säga få göra saker utifrån de egna behoven. Man kan också säga att det skapas vardagscentrering när den socialt centrerade individen ställer om till individualistisk centrering. Det börjar i Kräftan precis som i Stenbocken med den närmaste omgivningen

 

Både Stenbockar och Kräftor föds under en tid av förväntan, när man vill uppleva något speciellt. Därför är det viktigt att man mår bra och är nöjd med livet. Som liten var det säkert ofta fokus på just detta i Stenbockens och Kräftans liv, det är ju också då de har födelsedag. Därför lär sig också ofta speciellt dessa två tecken att man kan styra sin omgivning med just humöret. Detta är något de kan utnyttja genom att få inflytande på omgivningen.

 

Stenbockar bryr sig inte särskilt mycket om andras vardagliga omständigheter och hur de enskilda individerna gör för att uppnå saker, den har nog med sitt. Den har också insett att det inte lönar sig att konfrontera sin omgivning för att få sin vilja fram i det vardagliga. Den kan det känslomässiga spelet och vet hur man kan smöra på olika sätt för att få sin vilja fram. Stenbocken är säkert också det enda tecken som med bibehållen ära kan säga att den inte vill göra någonting eftersom det är tråkigt.

 

Kräftor bryr sig inte speciellt mycket om andra människors känslomässiga omständigheter eller konflikter sinsemellan, de har nog med sina egna. Kräftor konfronterar gärna inte sin omgivning för att få sin vilja igenom utan det handlar ofta förnuftiga och sakliga argument. Den kan det sociala spelet med rätt- och fel- tänkande och kan ofta vända på den typen av argument. Kräftan är säkert också det enda tecknet som med bibehållen ära kan säga den vägrar någonting trots att alla säger att det är rätt att göra så.

 

Stenbocken är en mycket individualistisk individ som nu blir omfamnad av omgivningen och som kan unna sig att stanna upp och njuta av livet. Det är främst detta som skiljer Stenbocken och Skytten. Därför blir också individuella aktiviteter och prestationer något Stenbocken lyfter in i gemenskapen med andra. Den är ofta lika intresserad av dina intressen som den är av att berätta om sina egna. Detta tror jag också är något som är speciellt för just alla gemensamma träffar under julledigheten. Att just höra vad som hänt under året och vad var och en har åstadkommit.

 

Kräftan är en mycket socialt orienterad individ som nu vill styra sin egen aktivitet och uppleva och få ett intressant och roligt liv tillsammans med likasinnade. Därför blir det också ett socialt tänkesätt som Kräftan tar med sig i sin självständiga aktivitet. Den är ofta lika intresserad av andras sociala tillvaro som att berätta om sina egna personliga möten och händelser. Detta är säkert något som präglar semestern med olika sammankomster och grillfester - att berätta om upplevelser, händelser, resor eller egna vardagliga projekt.

 

Detta var några av de årstidsbundna egenskaperna som präglar Stenbocken och Kräftan. Ni som är födda i dessa tecken eller känner någon i dessa tecken väl kan säkert hitta flera. Nu kommer jag att beskriva övergången mellan Stenbocken och Vattumannen på samma sätt som jag gjorde vecka 42 mellan Vågen och Skorpionen.

 

Både Stenbocken och Vattumannen är relationscentrerade eller kollektivistiska individualister men Stenbocken är ett jordtecken och Vattumannen ett lufttecken. Det innebär att Stenbocken använder sina egna möjligheter i det vardagliga för att prestera och uppnå något och att Vattumannen mer koncentrerar sig på det sociala mönstret och egna möjligheter till inflytande.

 

Stenbocken släpper på Skyttens krav när det gäller den moraliska normen för individen och att till exempel alltid bete sig korrekt och att ställa upp för andra med mera. Den kan kosta på sig att först jämföra sina egna behov med andras. Som relationscentrerad blir inflytande, makt och auktoritet viktiga ledord. Relationen är kärnan under skalen och det är relationer som blir viktiga trygghetsskapare för vinterns tecken – och vad kärleken egentligen är värd under ytan. Vattumannen kan testa dessa band hårt genom olika konfrontationer medan Stenbocken ofta är mer försiktig.

 

När man är liten och har jullov är det viktigt med kompisar. Ofta är man hemma och tar det lugnt och längtar efter att det skall hända någonting. Just kompisar är något som är viktigt för Stenbocken hela livet och att skapa ett socialt liv kring sig själv. Därför är Stenbocken uppsökande när det gäller sociala kontakter, det är ofta den som vill och som därför också ofta den som blir avvisad. Problemet är att fokus i de personliga kontakterna ofta är personliga omständigheter och individuella planer och projekt. Därför blir det sociala nätverket kring Stenbocken relationscentrerat. Om fokus istället legat på vardagliga och ytliga projekt så hade kontakterna blivit socialt centrerade. Socialt centrerade band handlar om utbytbarhet och mångfald inte att försöka behålla individerna i nätverket. Det handlar egentligen inte om vad man pratar om utan om att Stenbocken vill lite för mycket.

 

För att visa att den kan och för att bli respekterad så bygger den ofta upp en rik vardag kring sig själv med aktiviteter och saker som människor i omgivningen attraheras av. En Stenbock blir därför ofta mycket jordad eller vardagligt förankrad med en tung börda på sina axlar - det vardagliga blir ofta en belastning för Stenbocken.

 

Problemet med att bygga ett socialt nät med relationer är att de vardagliga gemenskaperna, som Stenbocken ofta agerar fritt inom, ofta är fast förankrade. Det finns alltid andra som lägger sig i när Stenbocken skapar nya sociala kontakter eller skapar hinder i det vardagliga för Stenbockens sociala liv. Därför blir Stenbockens behov av socialt liv inte tillfredställt och därför reagerar Vattumannen så starkt på personer som inte är lojala och som är egensinniga i det vardagliga. Vågen som längtade efter relationer men som inte kunde stanna upp på grund av vardagliga omständigheter kan vara en sådan individ som just avvisar Stenbocken.

 

Vattumannen kan relationer och hur de låser fast människor till varandra i det vardagliga. Vattumannen vägrar att förnedra sig genom det uppsökande som Stenbocken kan kosta på sig. Den känner däremot att den kan det sociala och kan hävda sig i sociala sammanhang samt tillåter sig att försöka styra sin egen vardagliga aktivitet. Vattumannen är mycket besviken på det falska vardagliga rävspelet – av individer som egentligen bara tänker på sig själva. Därför finns en stark vilja till riktiga sociala normer och riktlinjer i nätverket mellan människor. En Vattuman är i grunden är härdad av falska individer i den vardagliga gemenskapen och förnekad det sociala liv som Stenbocken längtade efter. Människor vänder kappan efter vad som är mest gynnsamt för individen i det vardagliga. En del Vattumän har en förmåga att testa sina relationer. Kommer omgivningen vara kvar trots att den är obekväm och tar plats? Det blir mer av Vattumannen framöver.

 

Lycka till!

 

 

Vecka 02 - Viljemodellen

 

Grunden i min astrologi är årstiderna och födelsemånadens prägling av individen. Sambandet mellan individens soltecken och födelsemånadens egenskaper är så starkt och så viktigt i individens astrologi att det är svårt att bortse från det. Men på det södra halvklotets är årstiderna spegelvända. Stenbocken är till exempel i grunden inte ett vintertecken utan kan även vara ett starkt sommartecken.

 

Utifrån den variation som de tolv tecknen kan ha och den förvirring detta kan skapa så vill jag ägna denna vecka åt astrologins mest grundläggande mönster – utifrån hur de tolv tecknen är uppbyggda av de sju strålarna. I Alice A. Baileys astrologi är just denna viljemodell som är uppbyggd på strålarna ett viktigt fundament. Blir man osäker på tecknens egenskaper kan man gå tillbaka till modellen. För att förstå den i grunden krävs omfattande studier men som en enkel mall kan man ganska snabbt lära sig grunderna. Jag fördjupar mig inte i den utan vill bara visa att den finns som en grund för stjärntecknen.

 

Modellen är en zodiak med tre olika ringar som var och en sträcker sig ett halvt varv eller mindre. Var och en av ringarna är ett grundläggande uttryck för viljeaspekten, tre olika Majors, se figur. Den innersta ringen i figuren till vänster markerar Major 1 och sträcker sig från väduren till och med jungfrun. Den mellersta ringen markerar Major 2 och sträcker sig från kräftan till och med Skytten. Den yttersta ringen markerar Major 3 och sträcker sig från Skytten till och med Fiskarna.

 

Den första, Major 1 (M1), Viljan som styr och sätter sin prägel på livsaspekten, syftar inte på händelser, skeenden och tilldragelser utan på livsmanifestationens karaktär. Individen med denna typ av vilja vill skapa liv. Den andra viljeaspekten, Major 2 (M2), Viljan som skänker fullbordan och kvalitet, kan liknas vid de incitament som individen själv och andra människor ger individen. Gör du något eller uppnår något får du en belöning. Det är alltså viljan som skapar drivkraft att uppnå och prestera. Den tredje viljeaspekten, Major 3 (M3), Viljan som slutligen besegrar döden, är segerns princip och principen för livets slutgiltiga mål, när fullbordan är uppnådd. Individen med denna typ av vilja har så att säga uppnått målet redan innan det egentligen är uppnått.

 

Dessa tre viljeuttryck är indelade i de sju strålarna som är livets byggstenar på alla nivåer av skapelse, se figur nedan. Psykologiskt och sociologiskt får de mycket speciella verkningar. Precis som de tolv stjärntecknen bildar strålarnas ett cirkulärt mönster där utvecklingen genom en stråle leder till nästa och så vidare. Alice A. Bailey har skrivit flera hundra sidor om just de sju strålarna och deras egenskaper och verkningar och jag sammanfattar dem kort här. Ledorden för strålarna är följande:

 

• 1:a strålen: Jag är och jag vill ha.

 

• 2:a strålen: Jag har och jag förenar mig genom dynamik.

 

• 3:e strålen: Jag har skapat och jag vill bli någon - få en position.

 

• 4:e strålen: Jag är någon, har en position och jag vill vara med, innanför.

 

• 5:e strålen: Jag är med, innanför och vill ha status och erkännande.

 

• 6:e strålen: Jag har en status och vill uppnå mitt ideal.

 

• 7:e strålen: Jag är idealet och vill fullborda mig själv.

 

 

 

Om man studerar zodiaken utifrån dessa ledord och ser Solens vandring genom moturs genom tecknen så ser man till exempel att både Stenbocken och Kräftan uppnår en position i resan genom tredje strålen medan Vågen blir av med den. Skytten uppnår status i resan genom femte strålen medan Lejonet och Vattumannen blir av med den och så vidare. Tvärtom är det med den första strålen där makten och höjdpunkten är i början av strålen – Väduren och Lejonet vandrar mot maktens kärna medan stenbocken blir av med den. Det är viktigt att påpeka att blir man av med något får man någonting annat i stället.

 

Eftersom Solen går igenom Stenbocken för närvarande och eftersom Stenbocken är representerade av tre strålar tar jag den som exempel.

 

Första strålen i major3

 

Kreativ energi. Att vara i ett tillstånd av kreativitet och inspiration och i en känsla av total kontroll över sig kan vara det som förstastrålemänniskan i M3 har som ett medvetet eller undermedvetet mål i livet. Individen är därför mycket fast i sitt uttryck och jämn i sitt temperament. Hon är sin vision innan hon uppnått den. Alla andra känslor eller omständigheter avvisar hon och eftersom känslan eller energin är det viktiga söker hon inte konfrontation med sin omgivning för detta tjänar inte hennes syfte.

 

Tredje strålen i major3

 

Materiell impuls eller energi. Denna impuls ger en stark känsla av hur det vardagliga eller materiella ”skall” vara och med det också en stark känsla av vad som är rätt och fel.. Denna jordande känsla ger en målmedvetenhet i tanke på att materialisera denna känsla så att den kommer till uttryck i vardagen, att fullborda det liv som jaget önskar. Individen är också ”någon” redan från början

 

Sjunde strålen i major3

 

Vital energi. Hon ser sig själv leva sitt ideal innan hon gör det. Hon ser sig själv ha oändliga möjligheter men känner också en stor begränsning. Känslan av möjligheter stimulerar hennes vitalitet och aktivitet men fastlåstheten drar också i henne. Detta till stor del dolda arbete ger efterhand resultat för de känslomässiga banden förlorar mer och mer i kraft medan hennes vardagliga förmåga ökar.

 

Det är svårt att sätta ord på strålarna för de är egentligen bara energier som får högst personliga verkningar i varje individs liv. Men modellen är grunden för de astrologiska tecknen. Därför kan astrologen få en stark grundläggande förståelse för tecknen och en känsla för hur de egentligen fungerar.

 

Lycka till!

 

 

Vecka 01 - Norra och Södra halvklotets stjärntecken

 

I kollaget har vi några kända Stenbockar. Alla är födda på mörkaste vintern och har därför individuella egenskaper som just motsvarar de egenskaper som skapas utifrån hur omgivningen är under födelse månaden. Men dom som är födda på det södra halvklotet då? Där är det Kräftorna som föddes under den kalla vintermånaden. Den individualistiske och relationscentrerade Stenbocken är född mitt på sommaren på det södra halvklotet.

 

Jag har under årens lopp skrivit en ofantlig massa sidor i min kammare om astrologiska samband – ofta med en så krånglig text att jag nu efteråt långt ifrån förstår allt. I ett helt år funderade jag nästan dagligen över planeternas magnetfält och då speciellt Uranus magnetfält som till skillnad från de andra planeterna ligger horisontalt i förhållande till zodiaken. En slutsats var att det manliga och kvinnliga huvudsakligen utgår från om flödet först omfamnar det gruppcentrerade innan mötet sker på mitten i Pluto eller om det omfamnar det individualistiskt centrerade – detta verkar vara koden. Det ena snurrar framåt och det andra snurrar bakåt – båda i samma riktning och alstrar elektrisk sexuell energi. Detta kan vara ett tema för någon annan vecka.

 

I Jordens magnetfält strömmar flödet av elektroder genom nordpolen – genom jorden – och ut genom sydpolen. Det ena tar emot energi utanför den egna kroppen medan den andra genomströmmas av energi. Detta flöde skapar högst påtagliga verkningar i olika psykologiska enheters liv – i individen, gruppen och nationen.

 

På det norra halvklotet skapar flödet psykologiska verkningar med en resa i samhörighetens och gruppens och gemenskapens anda medan det på det södra halvklotet blir en resa i självständighetens, den egna strävans och personliga kärlekens anda.

 

Jordklotet framträder som en vertikal fast kropp – en skiva med en nordpol – en dagsida – en sydpol – och en nattsida – som kan indelas i zodiakens tecken. Det är fyra parametrar med var och en mycket speciella egenskaper som mixas ihop. Jag har benämnt dem som de fyra visionerna – två ljusa och två mörka. Dagsidan skapar den ljusa visionen om den fullkomliga själen, guden som är självförverkligad – mellan Lejonet och jungfrun. Nattsidan skapar den ljusa visionen om att du är i en större enhet omfamnad av gudomlig kärlek – mellan Vattumannen och Fiskarna. Nordpolen skapar den mörka visionen om att du är ensam i ett oändligt flöde av energi – mellan Oxen och Tvillingarna. Sydpolen skapar den mörka visionen om att du är fångad och fastlåst av energier som låser fast inifrån – mellan Skorpionen och Skytten.

 

Visionerna är illusioner som bara kan bli en fjärdedel av sanningen men som känns mycket verkliga i individens liv. Den motsatta placeringen förverkligar så att säga visionen men får då andra problem. Lejonet/Jungfrun är t.ex. så omfamnad av nattsidans omfamnade vision man kan vara men värderar den inte – utan ser en annan vision - självförverkligandets. Skorpionen/ Skytten accepterar sig själv som ensam men känner sig då istället fastlåst och så vidare.

 

Jag nöjer mig med att försöka beskriva de två mörka visionerna – de som skapas av polerna. Jag börjar med nordpolens psykologiska verkningar i en individs liv:

 

Livet strömmar emot människan som en fors av människor och händelser. Hon uppslukas av samhällets rörelse över tiden och ser att allt kommer och går i en strid ström som inte går att hejda. Hon står i denna ström av vardag och ytlighet och försöker gripa tag i något men lyckas inte. Allt hör ihop i en ständig rörelse där människor kommer och går och den lilla människan uppslukas av det stora hjul som verkar styra alltsammans. Hon är en del av allt och känner trygghet i detta men hon är bara en liten del som strömmen endast verkar lägga liten tonvikt vid. Hon ser risken av att bli lämnad ensam och hon känner sig ensam i detta flöde. Hon är ett litet barn som tappat bort sin mamma i det stora varuhuset. Fruktan växer i henne. Är hon ensam och övergiven? Finns det någon som tar hand om henne eller är hon utelämnad åt mångfalden, osynlig och utan värde. Allt verkar kallt och hårt och känslomässigt mörkt.

 

En idé om sydpolens psykologiska verkningar kan se ut så här: Människan är omfamnad av mångfalden och hon känner de känslomässiga trådar som binder henne samman med massan. Människor drar i henne känslomässigt men kan inte möta henne ansikte mot ansikte. Hon vill ut i livet och njuta av mångfalden men är fångad av fotfängsel som hålls av en osynlig kraft som vill kuva henne och få henne att underordna sig massan. En stark oro stiger i henne för runt hennes inre ljus finns en värld av människor som motarbetar henne och försöker staka ut vägen åt henne för att kunna utnyttja hennes känslomässiga energi. Hon känner hur människor hör ihop känslomässigt trots att de är avskärmade på ytan. Hon känner hur dess samlade energi drar i henne och försöker få henne på fall för att uppsluka henne och göra henne till intet.

 

På det södra halvklotet blir därför det primära fokus på de individualistiska och relationscentrerade tecknen Vågen-Skorpionen-Skytten och Stenbocken-Vattu mannen-Fiskarna. Vårdagjämningen börjar med Vågen och sommaren avslutas med Fiskarna. På det norra halvklotet frigör man sig successivt från vinterns känslosamhet och relationsband och utvecklar istället samhörighet och gemenskap. På det södra halvklotet så frigör man sig från vinterns sociala normer och vardaglig fastlåsthet och utvecklar självständighet och en vikänsla i relationer.

 

En enkel analog till resan på det södra halvklotet hittar jag i Harrison Fords Indiana Jones i jakten på den försvunna skatten. Indiana Jones ger sig ut på äventyr på våren och får tillslut sin kärlek på sommaren. När Indiana sedan kommer tillbaka till jobbet på hösten tar gruppen och alla elever tag i honom tills han nästa vår rymmer igen – ut på nya äventyr. Denna känsla av självständig strävan känner vi inte igen i den svenska våren som mest handlar om samhörighet och anpassning till gruppnormen.

 

Våra hösttecken får därför, kan jag tänka mig, en mycket mer expansiv vardaglig framtoning när de blir vårtecken på det södra halvklotet. Vårtecknen Väduren-Oxen- Tvillingarna blir på hösten mer kvinnliga i sitt utryckssätt – med individer som mer så att säga landar i gruppen och samhörigheten och låter den vara trygghetsbärande.

 

Kombinationen mellan huruvida individen bor på norra eller södra halvklotet, som ger en grundläggande förhållningssätt till magnetfältets energier, och zodialtecknens förhållande till årstiderna skapar två olika men genuina psykologiska mönster. Det norra halvklotets flöde och rädsla för ensamhet i kombination med en vår och sommar som är expansiv för samhörighet och vardaglighet och det södra halvklotets rädsla för fastlåsthet i kombination med en vår och sommar som är expansiv för den självständiga strävan och relationsbyggande.

 

 

En god fortsättning på det nya året!