Veckans - tidigare veckor

Vecka 08 - Vattumannen vs Lejonet och Fiskarna

 

Nu har vi gått över i Fiskarnas tecken. Här bredvid hittar ni några kända Fiskar. Jag skriver lite om Fiskens egenskaper nedan men först några rader om Vattumannen och motsatstecknet Lejonet.

 

Vattumannen är ett relationscentrerat tecken medan Lejonet är ett vardagscentrerat. Vinterns /sommarens relation/vardag skiljer sig mellan vårens/höstens grupp/individ. En grupp som är sammansatt av enskilda individer har ramar och regler som styr. Man vet vad som är rätt och fel och vilka som ingår eller får tillträde till gruppen. Beroende på om man är individ- eller gruppcentrerad så utgår man från gruppens ramar eller från individerna och sig själv som självständig individ. Som relations- eller vardagscentrerad finns inte dessa ramar naturligt och stödjande. Man får bygga dessa ramar själv.

 

En av byggklossarna för detta trygghetsbygge är alltid det yttre sociala flödet i livet, vardagen. Oavsett om man inte har någon grupptillhörighet eller någon anknytning till andra människor så har man ändå samhället. En annan byggkloss på samma tema är det relationsmässiga ursprunget och andra människor i bakgrunden. Denna känsla av tillhörighet och ursprung kan skapas även om individen egentligen inte har några starka band till människorna i dessa relationer. Från dessa byggklossar utgår den relations/vardags - centrerade individen.

 

För vinterns tecken gör kylan och mörkret att det gemensamma vardagliga livet går på sparlåga. Skidsemester i all ära men sommarens aktiviteter i sommarstugan, stans uteserveringar, grillning på altanen och aktiviteter ute i det gröna innebär mycket mer gemensam vardaglig aktivitet. För den relationscentrerade finns relationerna i ryggen, en insikt om att det finns relationer som grundtrygghet. I det vardagliga gör den relationscentrerade därför lite som den vill och utgår från sig själv. Precis som den individualistiska individen är självständig från gruppens normer är den relationscentrerade fri från de vardagliga normerna. Den vardagliga normen innebär ett förhållningssätt där man så att säga ser om sitt hus, där andra införlivas i det vardagliga livet. Vinterns tecken är bra på att utnyttja vardagen men utgår inte från den som trygghetsskapande. Det är istället familjen och relationer som huvudsakligen värderas som trygghetsskapande.

 

För den vardagscentrerade är det istället familjens eller vännernas vardagliga ramar som är trygghetsskapande, att det finns personer som stödjer individen i det vardagliga livet. Det är inte att ha villkorslösa relationer som låter individen göra som den vill i det vardagliga utan vänner som är med i den vardagliga gemenskapen och samarbetar med den vardagscentrerade i det vardagliga livet. När den relationscentrerade individen vänder sig utåt mot andra vill den vardagscentrerade att omgivningen vänder sig till den.

 

Vattumannen utgår från sin egen vardag och sina egna planer. Den är ofta insatt i det sociala och vardagliga men underordnar sig inte gärna det gemensamma vardagliga arbetet. Den försöker istället hitta den gemensamma relationsmässiga anknytningen till individer i omgivningen. Lejonet är den perfekta anknytningen till Vattumannen eftersom den stannar kvar. Den finns alltid där då Vattumannen kommer. Tyvärr utgår Lejonet inte från Vattumannen som en känslomässig trygghetsskapande relation utan från sin vilja att införliva den i sin vardag. Vattumannen är i sin tur den perfekta vardagliga tillgången för Lejonet om den har samma fokus och intresse. Den hindras inte av några vardagliga omständigheter och av människor som inte stödjer den - den dundrar på och kör sitt race. Därför blir saker ofta gjorda. Lejonet måste ta hänsyn till den vardagliga samhörigheten och gemenskapen. Tyvärr så är inte Vattumannen trygghetsskapande i det vardagliga utan ger sig iväg när det passar den. Vattumannen utgår från Lejonet som en trygghetsskapande relation. Därför räcker det ofta att den finns kvar i tanken och ett nummer i telefonlistan om Lejonet, eller vem som helst, inte längre har samma vardagliga intressen som Vattumannen.

 

Vattumannen har de känslomässiga relationerna från julledigheten i ryggen när den i slutet av januari ger sig ut bland kollegor och kunder av olika slag. Den har med sig relationernas diskurs, eller verklighetsskapande språkbruk och tankesätt. Man har kort och gott anammat sina närmastes idéer och sätt att vara på. Dessa tar man med sig till arbetet eller skolan och delar med sig av efter jul. Man vill att andra också skall knyta an till denna diskurs eller dessa idéer. Man vill övertala andra socialt och samtidigt hitta kontaktpunkter relationsmässigt hos andra som stödjer individen.

 

Lejonet har de mer vardagliga kontakterna från semestern i ryggen när den börjar arbeta igen efter julisemestern. Den har hittat på roliga saker och umgåtts med familj och vänner. Det som skiljer sommaren med vintern är de vardagliga möjligheterna och den gemensamma aktiviteten med omgivningen. Till skillnad från julledigheten där man bara kan landa i goda vänners sällskap så vill alla som har semester tillsammans få sina behov av trevliga aktiviteter tillgodosedda. Denna vilja av att tillfredställa sina egen vilja till aktivitet tillsammans med andra finns kvar hos Lejonet. Men precis som Vattumannen så hägrar det yttre livet som finns utanför de känslomässiga relationerna och familjegemenskapen. Men för Lejonet handlar det inte om att få tillträde till det sociala livet utan att få möjligeter att stimulera sig själv tillsammans andra likasinnade, fria från sociala band.

 

Eftersom det sociala med kompisar och kontakter är så viktigt för Vattumannen så blir vardagliga undanflykter jobbiga för den, människor som hela tiden skyller på andra aktiviteter och på hur upptagna de är. Därför vägrar Vattumannen denna typ av uppsökande i det vardagliga. Det är de som kommer in i Vattumannens liv och bidrar till det sociala livet som den tar hand om och knyter an till.

 

Eftersom det individuella med kompisar och kontakter är så viktigt för lejonet så blir personliga och känslomässiga undanflykter jobbiga för den, människor som inte vill vara med i Lejonets gemenskap eftersom de inte mår bra eller inte har lust. Därför vägrar Lejonet uppsökande kontaktskapande utifrån egna personliga behov. Det är de som kommer in i Lejonets personliga revir och delar Lejonets vardag som får vara med i gemenskapen.

 

Det är utifrån dessa samband som det mesta av Lejonets och Vattumannens psykologi är uppbyggd. Vattumannen längtar efter gruppsamhörighet och lejonet längtar efter självständighet från gruppen. Nu lite om Vattumannens övergång till Fisken.

 

Vattumannen är dominant i det vardagliga och vill styra det sociala lite efter eget huvud. Jag brukar säga att det sociala rasar för Vattumannen och därför blir relationer viktigt för Fisken. En tidig Vattuman är i regel dominant i det sociala och har mycket idéer och planer för gruppen. Dessa planer utgår från just Vattumannen och är inte något som den lyssnat in från andra. Visserligen handlar det ofta om ädla och moraliskt riktiga idéer men dessa ligger ofta på en nivå som inte motsvarar de som den omgivande gruppen har. Därför blir antingen Vattumannen avvisad av gruppen eller så blir vattumannen så besviken på gruppen att den avvisar den. I sluten av Vattumannen och när individen går in i Fiskens tecken så finns det istället ett fokus på relationer och ofta ett kritiskt förhållningssätt till social orättvisa eller missanpassning, speciellt när människor skapar fördelar för sig själva på andras bekostnad.

 

Med handlingskraft och självständighet och med fokus på relationer och det sociala arbetet så blir vardagligt hänsynstagande och arbete och stöd för andra i gemenskapen ofta eftersatt. Det blir ofta skygglappar för ögonen i det vardagliga som innebär att andras intressen och olika aktiviteter ofta blir åsidosatta utifrån deras behov. Problemet med att avvisa det gemenskapsbyggande vardagliga livet är att det automatiska hänsynstagandet som det vardagliga innebär minskar och individen kan tillåta sig urspårningar av det ena eller andra slaget. Detta kombineras med en avtagande behov att hävda sitt inflytande i relationer. Individen vågar visa upp sin sårbarhet i relationer och bjuda på sig själv.

 

Konsekvenserna av detta förhållningssätt leder in i Fiskens tecken. Den kan ha dåligt samvete för att ha åsidosatt den vardagliga gemenskapen. Människor kan känna sig fastlåsta av en brist på vardagligt handlingsutrymme i Vattumannens närhet – något Fisken vill kompensera. När Vattumannen släpper på sig själv så inser den att relationerna var viktigare än socialt inflytande. Omgivningen som tidigare hade respekt för Vattumannen tappar ofta denna efterhand som Vattumannen visar upp en mjukare och mer oskuldsfull sida av sig själv. Det är relationerna och omhändertagandet som sedan är viktigast för Fisken.

 

Fisken är ett föränderligt tecken som successivt ändrar fokus från relationscentrering till gruppcentrering. Det innebär att ett fåtal trygghetsskapande relationer byts ut mot en mångfald av relationer som styrs av gruppens ramar och regler. Fisken är tecknet strax innan våren. Den längtar efter våren och ett mer öppet och rörligt socialt liv med möjligheter i det vardagliga. Den vill träffa nya människor och pröva sina vingar och framförallt njuta av livet. Det som hindrar är beroendet av relationsmässiga band. Därför ställer Fisken höga krav på relationer. Det blir mer om dessa samband någon annan vecka.

 

Lycka till!

 

 

Vecka 07 - De fyra elementen - luftelementet

 

Den 14:e februari är det alla hjärtans dag. Det är Vattumannen som kan ta åt sig äran för tidpunkten för denna omtankens och kärlekens dag. Vattumannen bryr sig verkligen om sina nära och kära och utgår ofta från just relationen i sin tanke och handling. I slutet av Vattumannen, som vi nu närmar oss, kan individen slappa taget om lite av det kontrollbehov som finns när det gäller inflytande i relationer och i dynamiken mellan individerna. Vattumannen kan nu kosta på sig att visa upp känslosamhet och sina känslor. Detta skapar en sårbarhet som i alla i de fasta tecknen och gör att den också förlorar inflytande. I Vattumannen förlorar den lite av kontrollen över det vardagliga och sociala livet, men den har vunnit sina närmaste så det gör inte så mycket. Fokus inriktas mer och mer mot just relationer och att istället stötta omgivningen i det vardagliga, ett tema för nästa tecken – Fiskarna. Nästa vecka blir det mer av Vattumannen, Fiskarna och Vattumannens motsats Lejonet.

 

Denna vecka blir det luftelementet, och det absolut svåraste att beskriva. Luft handlar om kommunikation mellan individer, om samhörighet i gruppsammanhang och framförallt om att utgå från det omgivande livet istället för sig själv. Om eldelementet representerar individualism så representerar luftelementet kollektivism. Men de som styrs av luftelementet i det individualistiska Sverige och Europa är ju även de i grunden individualister. Därför blir fokus inte kollektivism utan snarare ”organiserat livsbyggande”. De tecken som är gruppcentrerade är Väduren, Oxen och Tvillingarna.

 

För att förstå sammanhanget finns det två delar som kombineras i varje element. Det ena är det huvudsakliga intresset och det andra det huvudsakliga avståndstagandet och konflikten. Individualisten utgår från sin egen strävan eftersom den på det ena eller andra sättet avvisar eller blivit avvisad från gruppen. Den gruppcentrerade individen utgår från sammanhanget och livet runt individen eftersom den fått tillträde, passar in eller helt enkelt inte tillåtits bryta sig loss från de tvingande normerna och reglerna. Den gruppcentrerade utgår ofta till skillnad från individualisten från omgivningen och livet utanför sig själv – den anpassar sig in i samhörigheten och vill även att människor i omgivningen skall anpassa sig.

 

Den grupp som den gruppcentrerade individen agerar inom kan liknas vid ”livet som en organisation”. I en organisation är det viktigt med tillhörighet – att tillhöra en grupp människor med familj, vänner, arbetskamrater mm. Det är också viktigt med kontroll – att ha inflytande i livet och kunna bestämma vad som händer i omgivningen. Kontroll innebär också tydliga ramar och normer, något som bestämmer vad som är rätt och fel. Det är viktigt med resurser – att ha stödjande människor, ägodelar, inkomst, hälsa mm. Och det kanske viktigaste i en organisation är utbytbarheten – att kunna byta ut de människor som inte uppfyller de krav som den gruppcentrerade ställer på sin omgivning. Utbytbarheten är en av de egenskaper som skiljer den gruppcentrerade mot det relationscentrerade som jag beskrev förra veckan, den relationscentrerade byter inte ut sina relationer utan konfronterar dem

 

Om den relationscentrerade individen utgår från enskilda relationer så utgår den gruppcentrerade från en mångfald av relationer, det är denna mångfald som bildar gruppen. Det som skiljer gruppcentrering mot vardagscentrering är att den gruppcentrerade arbetar för att få inflytande ” i ” livet, i gruppen, bland vännerna, medan den vardagscentrerade vill ha inflytande ” över ” livet, att välja sina egna aktiviteter utan att vara beroende av ”vännerna”

 

Luftelementet är sammantaget delaktighet och innanförskap i gruppen eller livet. Det är kamratskap, kompisar, samhörighet och kommunikation. Det är lätthet i umgänget och oberördhet inför personliga omständigheter. Det är ramarna och reglerna i det organiserade livet. Nedan beskriver jag luftelementet kortfattat i tecknen. Som vanligt kan ni läsa mer om Tarótkorten i anslutning till tecknen på bloggen.

 

Stenbocken

För Stenbocken är det viktigt med kompisar och samhörighet, men balansgången mellan den egna prestationen och vänner är ofta hårfin. Det är ofta inte så bra att bli alltför personlig i gruppsammanhang eller i umgänget socialt. Den vill kanske också lite för mycket för att omgivningen skall känna sig fri i Stenbockens grupp eller kamratskap. Här kombineras i varje fall kamratskap och egna prestationer.

 

Vattumannen

I Vattumannen finns det högt ställda krav på gruppen och gruppsammanhanget och ofta ett stort intresse för det sociala, gemensamma angelägenheter och gruppnormen. Det finns höga ideal hur man skall vara i gruppsammanhang, ideal som egentligen gynnar Vattumannen i sina viktiga relationer. Om man sköter sig i gruppen blir det inga urspårningar känslomässigt i relationerna. Inte heller Vattumannen är beredd att ge upp sig själv i gruppsammanhang.

 

Fiskarna

Hos Fiskarna finns ofta ett stort intresse för gruppsammanhanget men precis som tecknen innan vill den bestämma villkoren själv. Det blir mycket relationer och känslomässigt hänsynstagande i Fiskens grupp och samhörighet. Den har svårt att sträcka sig utanför sig själv och släppa taget om de enskilda gruppmedlemmarna. Fokus ligger inte där den skall göra i gruppsammanhang nämligen på gruppens fokus och verksamhet i första hand.

 

Väduren

Här framträder gruppcentrering eller kanske livsbyggarcentrering beroende på definitionen. Nu är det viktigare med ramarna i livet än att knyta an till enskilda relationer. För att kunna stimulera sig själv i det vardagliga blir nätverksbyggande viktigt, ett nätverk som utgår från någon gemensam aktivitet eller som har ett speciellt yttre tema. Gruppcentrering innebär att fokus ligger utanför sig själv och att ramarna omfamnar individen, att till exempel vara Svensk eller Elfsborgare.

 

Oxen

Oxen är stark i gruppen och står stadigt och stabilt i gruppdynamiken mellan människor. Nätverket av människor som den kan bygga sitt liv runt är avgörande för Oxen. Den är kungen i gruppen, ofta distanserad och cool. Den accepterar skillnader mellan individerna men vill att de skall hålla sig till sina olika roller. Det stabila livet är mycket av Oxens motto där gruppens eller livets ramar skall vara fast förankrade.

 

Tvillingarna

Tvillingarna är det mest gruppcentrerade tecknet. Den bygger och upprätthåller sitt nätverk och manipulerar och kontrollerar ofta medlemmarna genom kommunikation, en känsla av välmöjligheter och utbytbarhet och framför allt en strikt förankring när det gäller vad som är rätt och fel i livet. Tvillingens fasta ramar i livet och förhållande till vad som är rätt och fel gör att det alltid är det yttre som är i fokus som den stödjer eller avvisar.

 

Kräftan

Här framträder en ny sida av luftelementet, en mer kvinnlig sida. Den kvinnliga sidan genomskådar elementets mörker och kan därför framstå som respektlös i det. Styrkan hos Drottningen i svärd som är luftens drottning är en oberördhet inför personliga omständigheter, en vilja till lätthet och glädje och ett starkt urskiljande sinne där hon är mycket strikt i sina beslut. Det är viktigt med inflytande och blir inte Kräftan stimulerad så tackar den nej. Den världsvane i gruppen

 

Lejonet

Lejonet är ofta mycket kompetent när det gäller sociala och gruppsammanhang. Den är ofta ett stöd för andra som har problem när det gäller sociala angelägenheter och har inga problem att ta för sig och plocka ner självhävdande individer på jorden. Den vet vad den vill och vill själv bestämma vilka ramar som verkar bäst för gruppen och vad som är rätt och fel. De som väljer att komma till Lejonets grupp kan göra det. Det är det vardagliga som är viktigast.

 

Jungfrun

Jungfrun kanske är det mest kompetenta tecknet när det gäller gruppsamverkan och dynamik i gruppsammanhang. Den är vardagscentrerad och kan kosta på sig att ställa höga krav på individernas förhållande till varandra i gruppsammanhanget. Den utgår helt från det yttre vardagliga aktiviteten som styr sammanhållningen i gruppen och har lätt för att avvisa känslosamhet och genomskåda egoistiska omständigheter.

 

Vågen

Vågen använder sin talang i gruppsammanhang för att stimulera sig själv och sin omgivning. Den agerar fritt och självsäkert i gruppen och har ett starkt urskiljande sinne där den väljer att antingen säga ja eller nej. Problemet är att Vågen är individualistiskt centrerad och hellre väljer sin egen strävan och utgår från sina egna planer än att anpassa sig till gruppnormen och ställa krav på sin omgivning. Denna respektlöshet kan också vändas mot individen.

 

Skorpionen

Gruppnormen och gruppsammanhanget är ofta en källa till kamp för Skorpionen. Den är individualistiskt centrerad med ett intresse för sin egens strävan och sina egna omständigheter. Skorpionen styr sin egen vardag och utgår helt från sig själv i det vardagliga arbetet. Därför blir gruppnormen och ramar som andra bestämt ett ofta ett hinder för Skorpionen. Den är medveten om att det sociala bara är en bakgård för inbördes kamp för att vinna egna fördelar.

 

Skytten

Skytten försöker kompensera för Skorpionens självständighet från gruppen och avvisande beteende. Skytten skapar ofta ett nätverk av personliga kontakter och ett socialt liv där den månar om och lyssnar på individerna. Men det är individerna som den vill skall hålla hög standard inte gruppens ramar. Den utgår inte från gruppens bästa och individernas grupptillhörighet utan från individerna och deras rättigheter som självständiga individer.

 

Nu har ni fått en liten inblick i tecknens resa genom de olika elementen och vad elementen representerar. Jag kommer att knyta samman de fyra elementen någon annan vecka framöver

 

Lycka till!

 

 

Vecka 06 - De fyra elementen - vattenelementet

 

Vi fortsätter denna vecka med vattenelementet och individens förhållande till relationer. Om eldelementet är individen med olika egenskaper, behov och drivkrafter så är vatten kontaktytan mellan två individer – tvåsamhet, relation eller vi-känsla. Det är inte två självständiga individers utbyte eller dynamik utan mer känslan av att vara förenad och känslan att någon finns kvar för mig. Familjebandet och kärleksbandet är exempel på just denna kontaktyta.

 

Fyra tecken har vatten eller vattenlevande djur i sin symbol. Tre av dem är de relationscentrerade tecknen och de som mest utgår från vattenelementet nämligen Stenbocken, Vattumannen och fiskarna. Vattumannen är mannen eller kvinnan som häller känslornas vatten över sin omgivning eller månar om sina känslomässiga relationer. Stenbocken är försedd med en fiskstjärt och så sist men inte minst fiskarna och Kräftan.

 

När en individualist intresserar sig mer för det yttre sociala livet än sin egen personliga strävan blir relationer viktiga. Det blir viktigt att knyta an till likasinnade, att kunna hantera individer som inte stödjer individen och att känna att det finns människor i ryggen när man ger sig ut i världen. Detta byte av fokus sker i övergången mellan höst- och vintertecknen.

 

Vattenelementet är alltså viljan till tvåsamhet i relationer, att bli stimulerad känslomässigt i relationer, till inflytande och kontroll över relationer, till trygghet i relationer och till frihet från relationer.

 

Nedan får ni en kortfattad beskrivning vattenelementet i de olika tecknen. Tarótkorten som knyts ihop med tecknen beskrivs ytterligare på min blog .

 

Vågen

För vågen är relationer viktigt. Ett tecken på just detta intresse för relationer är den balansgång Vågen har mellan egna behov och sin egen vilja och andra individers behov och viljor. Det som kan vara problem för Vågen är att den utgår från sig själv och sin egen vardag i första hand och kanske att den längtar efter förening och relationer. Detta är ofta ett sätt att kväva eller skrämma bort partnern.

 

Skorpionen

I Skorpionen finns det ofta högt ställda krav på relationen och ett stort intresse för relationer. Kunskapen och självsäkerheten utgår dock från ganska höga ideal och framför allt från hur människor i en relation fungerar inte från relationen i sig. Problemet för en Skorpion är att den inte själv är beredd att offra sin självständighet för relationen utan har egna idéer om hur en relation skall se ut.

 

Skytten

Det finns hos Skytten ofta ett stort intresse för relationer men även här vill Skytten bestämma villkoren. Självständiga Skytten utgår från sig själv även när det gäller relationer. Den ställer ofta upp vardagligt i relationer men har svårt att hitta någon relationsmässig kontaktyta. Precis som både Vågen och Skorpionen finns ofta en förrädisk självsäkerhet som ofta avslöjas när individen verkligen visar upp sitt intresse för en partner – det var inte så enkelt.

 

Stenbocken

Här framträder relationscentrering. Nu är det viktigare med kamraterna och det yttre livet än den personliga självständiga strävan även om det främst är detta Stenbocken är bra på. Skillnaden mellan relationscentrering och vardagscentrering är egentligen bara att den relationscentrerade utgår från individerna när den skall göra något och inte från aktiviteten. Här är det viktigt med relationer i ryggen som stödjer individen och att ha inflytande och auktoritet.

 

Vattumannen

Vattumannen är stark i relationer och står stadigt i dynamiken mellan individerna. Det är avgörande med trygga stabila relationer som stödjer individen. Den är kungen i vatten som bygger och upprätthåller relationer i sitt liv. Konflikter och dynamik är ofta inget problem utan stimulerar snarare individen. Här finns en insikt om att just konflikter och avvisande kan leda till djupare band och harmoni och att oräddhet i relationer ger mod och makt i livet.

 

Fiskarna

Fiskarna är det mest relationscentrerade tecknet. Den bygger och upprätthåller relationer och eftersträvar en vi-känsla med individer i omgivningen. Den är snarare beskyddande än kräver beskydd och kämpar ofta mot orättvisor i relationer och brist på till exempel jämlikhet. Om Skorpionen idealiserar agerandet mot varandra i en relation är det viktigt för en Fisk att individerna underkastar sig relationen. I relationen blir egna prestationer triviala.

 

Det är viktigt att påpeka att den individuella centreringen kan vara mycket flytande som allt inom astrologin. En strikt centrering finns inte och under olika perioder i livet kan vi ha den huvudsakliga tanken riktad mot var och en av de alla fyra elementen.

 

Väduren

Här framträder en ny sida av vattenelementet, en mer kvinnlig sida. Den kvinnliga sidan genomskådar elementets mörker och kan därför framstå som respektlös i det. Styrkan hos vattnets drottning är främst den frid eller avsaknad av oro inför intimitet i relationer. Därför vill individen vara nära andra och klarar av detta. Den bygger inte relationer utan är mer i dem och hjälper till med olika problem. Väduren är i övrigt kollektivistiskt centrerad.

 

Oxen

Oxen är ofta mycket kompetent när det gäller relationer. Den är ofta ett stöd för andra som har problem och är fridfull lugn och trygg. Det har en distans till sina egna och andras personliga omständigheter och vill skapa samhörighet och gemenskap. Därför känns det ofta befriande att lätta sitt hjärta inför en Oxe. Det som skiljer Vattumannen och Oxen är att Oxen har tagit bort en stor del av sig själv i relationsekvationen.

 

Tvillingarna

Tvillingarna är kanske det mest kompetenta tecknet när det gäller relationer och relationsdynamiken mellan människor. Den är kollektivistiskt centrerad och kan kosta på sig att ställa höga krav på relationer. Den har urskiljningsförmåga och framförallt valmöjligheter och en känsla av utbytbarhet som gör att den skapar sig själv fördelar i relationer. Det som främst gör Tvillingen kompetent är att den helt utgår från sina egna förväntningar på andra.

 

Kräftan

Kräftan använder sin talang när det gäller relationer för att skapa upplevelser och andra fördelar för sig själv och andra. Den lär sig också hur andra utnyttjar relationskänslor för att styra sin omgivning. Kräftan är vardagscentrerad och använder sin kompetens i relationer främst för att skapa sig själv fördelar i det vardagliga. Genom att bejaka relationen blir omgivningen mer samarbetsvillig. Men detta myntet har också en baksida som kan användas mot individen.

 

Lejonet

Relationskänslighet och relationsomständigheter är ofta en källa till kamp för Lejonet. Den är vardagscentrerad med ett intresse för sig själv som person och sina personliga intressen. Kontaktytan som ofta är det sociala består i sin tur av en mängd relationer som var och en vill olika saker och reagerar känslomässigt på allt möjligt. Lejonet är ofta mycket kritiskt till den sociala omgivningen och därför också till olika känslomässiga omständigheter.

 

Jungfrun

Jungfrun försöker kompensera för Lejonets avvisande av relationskänslosamhet. Vid olika känslomässiga omständigheter hos individer i omgivningen försöker Jungfrun stötta och hjälpa till genom vardagligt omhändertagande. Den gör sitt bästa men har svårt att förstå andras känslomässiga behov. Den utgår inte från relationen utan sin egen tolkning av den och är framför allt inte intim i den.

 

 

Lycka till!!

 

 

Vecka - De fyra elementen - eldelementet

 

Nu märks det att det blivit lite ljusare ute, milt och ganska skönt väder för årstiden, tycker jag. Klickar ni på solen får ni en tabell för solens upp och nedgång framöver.

 

Denna vecka är det dags för eldelementet. De fyra elementen motsvarar fyra sociala mönster och perspektiv. I eldelementet utgår individen från sig själv som en ensam eller självständig individ. Individen ser också andra individer som självständiga individer. Kontakten mellan individerna skapar stimulans och känslomässigt välbefinnande.

 

för den vardagscentrerade individen i Jordelementet, som jag skrev om förra veckan, är det gruppens, det sociala eller samhällets uppmuntran av den enskilda individen som är viktigt . Individen blir någon i förhållande till andra i det sociala. Därför är det viktigt att göra bra ifrån sig i andras ögon samt att stå stadigt i förhållande till sin omgivning. Den liberalism som finns i USA uppmuntrar individualism men skapar vardagscentrerade individer som utgår från vardagen och den sociala aktiviteten för att bli stimulerad.

 

I eldelementet som jag kallar individualism eller individualistisk centrering är individens vilja att frigöra sig från just det sociala och gruppnormen viktigt, att vara självständig från hindrande och fastlåsande band som inte är bra för individen. Därför blir en förändringsinriktad strävan viktigt och att utgå från egna individuella kontakter som är solidariska mot individen. Detta är individualism i Europa. Fokus ligger här på solidaritet och att skapa normer som gynnar flertalet. Samhället gynnar inte individualism men skapar individualister eftersom man tillåts och till och med uppmuntras att klaga på normen.

 

Eldelementet är individen när den står ensam med olika behov och begär. Individen vill förena sig med sina medmänniskor och få ett personligt utbyte. Det är inte tvåsamheten och relationen jag är ute efter utan just individens möte med sig själv fri från hindrande normer och krav. Individen lär också känna sig själv genom att lära känna andra personligheter. Först är det viktigt med den egna personliga aktiviteten, sedan med den egna strävan och frigörelsen från hinder och sist är det viktigt att lära sig hantera sina egna personliga begär. Jag beskriver eldelementet kortfattat nedan i var och en av tecknen

 

Kräftan

Här börjar en första strävan mot självständighet från gruppen i stället för Tvillingens självständighet från individerna – detachment. Två egenskaper framträder hos Kräftan som man kan koppla till den individuella strävan i kombination med talang i gruppen och det sociala. Det ena är ett världsvant agerande som ofta tar för sig och är framåt. Det andra är ofta en tendens att kräva saker av sin omgivning - Den vill själv men behöver andra.

 

Lejonet

I Lejonet är den personliga strävan och den egna personligheten som ett centrum inramat av vardagen. Därför blir en stödjande vardaglig omgivning med olika människor och aktiviteter avgörande för att Lejonet skall kunna spegla sig själv i omgivningen – att vara det jag den vill och känna sig stolt. Det individuella agerandet mellan människorna är idealiserat och det är viktigt att uppträda rätt mot varandra och att ställa upp och hjälpa till. Men för Lejonet är vardagen viktigare än den ensamma strävan.

 

Jungfrun

I Jungfrun vill individen bygga och upprätthålla en gemenskap och stabil vardag genom att dela med sig av sig själv. Den vill vara självständig och är kritisk och ofta respektlös mot gruppen. Det är viktigare med den gemenskap som utgår från vardagliga band än samhörighet som utgår från gruppens nätverk. Men det är inte individuella personliga kontakter som så att säga är fria från varandra utan band som utgår från den gemensamma vardagen.

 

Vågen

Här framträder en individualistisk centrering, när individen på ett naturligt sätt utgår från sin egen strävan och självständighet. Nu är det viktigare med personliga aktiviteter och kontakter än den vardagliga sociala aktiviteten. Att stimulera sig själv är här viktigt tillsammans med likasinnade, individer som har samma intressen. I Vågen framträder också det självständiga avvisandet av sociala aktiviteter som den inte så att säga ”äger”.

 

Skorpionen

Skorpionen är självständig, rakryggad och har en tro på sin egen styrka. Som individualistisk är Skorpionen noga med personliga kontakter och relationer. Problem eller omständigheter på det personliga planet med andra analyseras. Den utgår helt från sig själv men intresserar sig för den personliga dynamiken mellan människor. En självständig strävan är viktig och att kunna kontrollera sina egna gruppaktiviteter.

 

Skytten

Skytten är det mest individualistiskt centrerade tecknet. Den utgår precis som Skorpionen från sig själv och sin egen strävan. Skytten är ofta utåtriktad och social när det rör sig bland sina personliga kontakter som den ofta är noga med att upprätthålla. Skytten balanserar ofta upp den egna strävan och dessa kontakter. Om Lejonet idealiserade den individuella ytan så idealiserar Skytten hur individen agerar socialt. Ett felaktigt agerande lyfts fram.

 

Stenbocken

Här framträder en ny sida av eldelementet, en mer kvinnlig sida. Den kvinnliga sidan genomskådar elementets mörker och kan därför framstå som respektlös i det. Styrkan som jagets drottning ger är främst ett accepterande av sina egna personliga begär. Detta skapar en slags inre frid även om omgivningens oro kan ställa till det för Stenbocken. Stenbocken använder elementet för att agera på ett smidigt sätt för att få sin vilja igenom. Det är inte individualism som är mest intressant för Stenbocken utan relationer.

 

Vattumannen

Vattumannen är ofta mycket kompetent när det gäller den personliga strävan och personliga omständigheter. Att knyta personliga kontakter som gynnar individen är viktigt och att genomskåda individer som agerar fel. Vattumannen har en urskiljningsförmåga som inte Skorpionen har. Den kan avvisa individer som kanske är artiga och trevliga men som inte knyter an till Vattumannen relationsmässigt. Den rör sig i regel mycket fritt på det individuella planet.

 

 

Fiskarna

Fiskarna kanske är det mest kompetenta när det gäller personlig strävan och det individuella. Den är relationscentrerad och kan vara mycket respektlös när det gäller individuella omständigheter och självhävdande aktiviteter. Den utgår från relationen och kontaktytan mellan människor och inte individers personliga och självständiga strävan. Det personliga självständiga arbetet för att knyta ihop alla personliga kontakter och sin egen aktivitet är ändå viktigt för att kunna skapa just relationer.

 

Väduren

Väduren använder sin talang när det gäller den individuella strävan för att uppnå en position för sig själv. Den är gruppcentrerad och utnyttjar bara eldelementet för att få inflytande inom gruppens ramar. Den utgår från nätverket mellan människor och att skapa en mångfald av relationer. Den har en förmåga att inspirera och aktivera sig själv och andra framför allt skapa en drivkraft som är självgående. Den kan vara mycket respektlös mot andras omständigheter och mycket självupptagen i sin egen aktivitet.

 

Oxen

Omgivningens individuella omständigheter och olika strävan är ofta en källa till kamp för Oxen. De andra elementen med relationer, gruppsamverkan och vardagen tar ofta så mycket plats i en Oxes liv att det inte finns utrymme för individuellt hänsynstagande och fri strävan bort från andra. Eldelementet är ju just en strävan bort från social fastlåsthet. Om man vill vara ett centrum i det vardagliga vill man ju inte att andra skall sträva någon annanstans.

 

Tvillingarna

Tvillingarna försöker kompensera för Oxens bristande hänsynstagande när det gäller andras personliga omständigheter och egna planer. Oxens vardagliga förankring och nätverksbyggande är så stark att det inte fanns utrymme för en individuell strävan. Tvillingen skapar valmöjligheter för sig själv och andra i livet och försöker uppmuntra individuell strävan, men det är trots allt samhörigheten och lagandan som är viktigast.

 

 

Lycka till!